Høringsinstanser

 • Statsministerens kontor
 • Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
 • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Fiskeri- og kystdepartementet
 • Forsvarsdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Justis- og politidepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • Kulturdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Miljøverndepartementet
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Olje- og energidepartementet
 • Samferdselsdepartementet
 • Utenriksdepartementet
 • Statens Helsetilsyn
 • Regjeringsadvokatembetet
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Petroleumstilsynet
 • Riksmeklingsmannen
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
 • Arbeidsretten
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Akademikerne
 • Unio
 • Arbeidssøkerforbundet (AFO)
 • Luftfartens funksjonærforening
 • Lederne
 • NITO
 • Norges Farmaceutiske forening
 • Norsk Flygerforbund
 • Norsk Flygelederforening
 • Norsk Flytekniker organisasjon
 • ALT
 • Norsk Journalistlag
 • Norsk Kabinforening
 • Norsk Sjøoffisersforbund
 • Norsk Skuespillerforbund
 • Norske Meierifolks Landsforening
 • Den norske jordmorforening
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
 • Finansnæringens Arbeidsgiverforening
 • VIRKE
 • Landbrukets Arbeidsgiverforening
 • Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
 • Norges Apotekerforening NAF
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Norges Rederiforbund
 • Norges Taxiforbund
 • SAMFO – Arbeidsgiverorganisasjon for samvirkeforetak
 • Bedriftsforbundet
 • Transportbrukernes Fellesorganisasjon
 • Arbeidssamvirkenes Landsforening
 • KA
 • Finansnæringens Hovedorganisasjon
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • Norges Bondelag
 • Coop Norge SA
 • Norges Skogeierforbund
 • Norsk bonde- og småbrukarlag
 • Norsk Skogbruksforening
 • Norske Boligbyggelags Landsforbund A/L
 • Sparebankforeningen i Norge
 • KS
 • Oslo kommune
 • Arbeidsmiljøsenteret
 • AOF Norge
 • Bedriftsdemokratinemnda
 • Den Norske Advokatforening
 • Domstoladministrasjonen
 • Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon
 • Jurk – Juridisk rådgivning For Kvinner
 • Juss-Buss
 • Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)
 • Chr. Michelsens Institutt for Videnskap og Åndsfrihet
 • Forskningsstiftelsen FAFO
 • Samfunns- og Næringslivsforskning AS
 • Institutt for Samfunnsforskning
 • Nordlandsforskning
 • Norges Byggforskningsinstitutt
 • Norsk Institutt for by- og regionforskning
 • HR Norge
 • Statistisk Sentralbyrå
 • RF Rogalandsforskning
 • Transportøkonomisk Institutt
 • Universitetet i Oslo
 • v/universitetsdirektøren
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Tromsø
 • NTNU
 • Handelshøgskolen BI Oslo
 • Norges handelshøgskole
 • Økokrim