Høringsinstanser

 • Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet
 • Finansdepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Utenriksdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Arbeidstilsynet
 • Petroleumstilsynet
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
 • Akademikerne
 • Unio
 • Virke
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • KS
 • Norges Bondelag
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • NHO Mat og Landbruk
 • Norsk Gartnerforbund
 • Norske Landbrukstenester
 • Norges Bærdyrkerlag
 • Landbrukets HMS-tjeneste
 • KSL Matmerk
 • Gartnerhallen
 • GrøntProdusentenes Samarbeidsråd
 • Bama Gruppen AS
 • UiO, Inst. for privatrett