Høringsinstanser

 • Statsministerens kontor
 • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Fiskeri- og kystdepartementet
 • Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
 • Forsvarsdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • Kulturdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Miljødepartementet
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Olje- og energidepartementet
 • Samferdselsdepartementet
 • Utenriksdepartementet
 • Næringslivets hovedorganisasjon
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Unio
 • Akademikerne
 • Norwegian Air Shuttle ASA
 • SAS Norge
 • Widerøe's Flyveselskap
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Forbrukerrådet
 • Konkurransetilsynet
 • Luftfartstilsynet
 • Utlendingsdirektoratet
 • Utlendingsnemnda
 • AVINOR AS