Høringsinstanser

 • Arbeidsforskningsinstituttet
 • Akademikerne
 • Alle de vitenskapelige høgskolene
 • Alle departementene
 • Alle fylkesmannsembedene
 • Alle helseforetakene
 • Alle kommunene
 • Alle norske pasientorganisasjoner
 • Alle universitetene
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arbeidstilsynet
 • ASVL
 • Attføringsbedriftene
 • Blå kors
 • Den norske legeforening
 • Fafo
 • Fagforbundet
 • Fellesforbundet
 • Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere
 • Forbundet for ledelse og teknikk
 • Forum for arbeid med bistand
 • Frelsesarmeen
 • Frisch-senteret
 • Frivillighet Norge
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon 
 • Fylkeslegene
 • Fysioterapeutforbundet
 • Handelshøyskolen BI
 • Helsedirektoratet
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Human-Etisk forbund
 • Ideelt nettverk
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Institutt for samfunnsforskning
 • Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
 • Kirkens bymisjon
 • Konkurransetilsynet
 • Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene
 • KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
 • KS-bedrift
 • Landbrukets arbeidsgiverforening
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • 2
 • Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede
 • Lederne
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Manpower
 • Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming
 • NITO
 • Nordlandsforskning
 • Norges bondelag
 • Norsk attføringsforum
 • Norsk bonde- og småbrukarlag
 • Norsk forbund for utviklingshemmede
 • Norsk psykologforening
 • Norsk tjenestemannslag (LO)
 • NOVA
 • Næringslivets hovedorganisasjon
 • OMOD – Organisasjonen mot offentlig diskriminering
 • Proba samfunnsanalyse
 • Rehabiliteringsinstitusjoner
 • Rehabiliteringssenteret AiR
 • Røde kors
 • Rådet for psykisk helse
 • SAFO
 • Samediggi / Sametinget
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt
 • Telemarksforskning
 • Trygderetten
 • Unio
 • Velferdsalliansen
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund