Høringsinstanser


 • Statsministerens kontor
 • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Fiskeri- og kystdepartementet
 • Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
 • Forsvarsdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • Kulturdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Miljøverndepartementet
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Olje- og energidepartementet
 • Samferdselsdepartementet
 • Utenriksdepartementet
 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Petroleumstilsynet
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Akademikerne
 • Unio
 • LFF Luftfartens funksjonærforening
 • Lederne
 • NITO
 • Norges Farmaceutiske forening
 • Norsk Flygerforbund
 • Norsk Flygelederforening
 • Norsk Flytekniker Organisasjon
 • ALT
 • Norsk Journalistlag
 • Norsk Kabinforening
 • Norsk Sjøoffisersforbund
 • Norsk Skuespillerforbund
 • Norske Meierifolks Landsforening
 • Den norske jordmorforening
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverforening
 • Finans Norge (FNO)
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
 •  Apotekerforeningen
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • KA - Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
 • Norges Rederiforbund
 • Norges Taxiforbund
 • SAMFO
 • Bedriftsforbundet
 • Finansnæringens Hovedorganisasjon
 • Norsk Landbrukssamvirke Servicekontor AS
 • Norsk bonde- og småbrukarlag
 • Norske Boligbyggelags Landsforbund A/L
 • KS
 • Arbeidsmiljøsenteret
 • Norsk yrkeshygienisk forening
 • Norske Reindriftssamers Landsforbund
 • Norske Samers Riksforbund
 • Sametinget
 • Samenes Landsforbund
 • Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)
 • Forskningsstiftelsen FAFO
 • Statistisk Sentralbyrå
 • Universitetet i Oslo
  v/universitetsdirektøren
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Tromsø