Høringsinstanser

 • Finansdepartementet
 • Fiskeri- og kystdepartementet
 • Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
 • Forsvarsdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Miljøverndepartementet
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Olje- og energidepartementet
 • Arbeidstilsynet
 • Petroleumstilsynet
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
 • Statens helsetilsyn
 • Statens strålevern
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Kystverkets hovedkontor
 • Miljødirektoratet
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Rogaland Politidistrikt
 • Oljedirektoratet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Fellesforbundet
 • Industri Energi
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • SAFE
 • Lederne
 • NITO
 • Norsk Sjøoffisersforbund
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Norsk Industri
 • Norsk olje og gass
 • Norges Rederiforbund
 • Arbeidsmiljøsenteret
 • AOF Norge
 • Den Norske Advokatforening
 • Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon
 • Norsk yrkeshygienisk forening
 • SIVA Selskapet for industrivekst SF
 • Teknologisk Institutt AS