Høringsinstanser

 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Den norske advokatforening
 • Den norske dommerforening (Juristforbundet)
 • Den norske legeforeningen
 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Econa (tidl. Norske Siviløkonomers Forening)
 • Fafo
 • Fagforbundet
 • Fellesorganisasjonen
 • Finans Norge
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Helsedirektoratet
 • Helsetilsynet
 • Kommunal Landspensjonskasse
 • KS
 • KS Bedrift
 • Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse
 • Landslaget for offentlige pensjonister
 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • LO
 • LO Kommune
 • LO Stat
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Norges Blindeforbund
 • Norges Handikapforbund
 • Norges Juristforbund
 • Norsk Attføringsforum
 • Norsk Pensjon AS
 • Norsk Tjenestemannslag
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Oslo Pensjonsforsikring AS
 • Pensjonistforbundet
 • Pensjonistpartiet
 • Pensjonskasseforening
 • Pensjonskontoret
 • Pensjonsordningen for apotekvirksomhet v/SPK
 • Pensjonsordningen for sykepleiere v/KLP
 • Pensjonstrygden for sjømenn
 • Riksrevisjonen
 • Rådet for psykisk helse
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
 • Samfunnsøkonomene
 • Seniorenes fellesorganisasjon
 • Seniorsaken Norge
 • Senter for seniorpolitikk
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt
 • Statens pensjonskasse
 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
 • Statens seniorråd
 • STAFO (tidl. Statstjenestemannsforbundet)
 • Storebrand Livsforsikring AS
 • Sparebankforeningen i Norge
 • Unge funksjonshemmede
 • UNIO
 • Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
 • Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet
 • Universitetet i Tromsø, Institutt for rettsvitenskap
 • Virke
 • Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
 • Barne-, inkluderings-, og likestillingsdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Forsvarsdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kulturdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Olje- og energidepartementet
 • Samferdselsdepartementet
 • Utenriksdepartementet