Høringsinstanser

 • Advokatforeningen
 • Akademikerne
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Attføringsbedriftene
 • Barneombudet
 • Blå Kors
 • Datatilsynet
 • Departementene og Statsministerens kontor
 • Fagforbundet
 • Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere
 • Frelsesarmeen
 • Frivillighet Norge
 • Fylkesmannsembetene
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Ideelt nettverk
 • Jussbuss i Oslo
 • Jussformidlingen i Bergen
 • Jusshjelpa i Nord-Norge
 • Kirkens bymisjon
 • Kommunene
 • Kontaktutvalget mellom Regjeringen og representanter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte
 • Kreftforeningen
 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • Kommunesektorens organisasjon KS
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Mental Helse
 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)
 • NTL NAV
 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 • Podium AS
 • Politidirektoratet
 • Rehabiliteringssenteret AiR
 • Røde Kors
 • Rådet for psykisk helse
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
 • Samarbeidsforum mot fattigdom
 • Sámediggi - Sametinget
 • Senter for seniorpolitikk
 • Stiftelsen Fontene - Fontenehuset i Oslo
 • Trygderetten
 • Unge funksjonshemmede
 • UNIO
 • Utlendingsdirektoratet
 • Velferdsalliansen
 • Virke
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)