Høringsinstanser

 • Finansdepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Utenriksdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Arbeidstilsynet
 • Petroleumstilsynet
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • NHO Mat og Landbruk
 • Fellesforbundet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Akademikerne
 • Unio
 • Virke
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • KS
 • Norges Bondelag
 • Norsk Bonde-. og Småbrukarlag
 • Norsk Gartneriforbund
 • Norske Landbrukstenester
 • Norges Bærdyrkerlag
 • Landbrukets HMS-tjeneste
 • UiO v/Institutt for privatrett