Høringsinstanser

Høringsinstanser

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Fellesordnigen for AFP i privat sektor
Finans Norge
Finansdepartementet
Finanstilsynet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet