1 Oversikt over enkelttiltakene i Regjeringens...

Oversikt over enkelttiltakene i Regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede 1994 - 1997.

Boks 1.1 Tilrettelegging av et ikke-funksjonshemmende samfunn:

 • Tilgjengelighet til nærmiljøet
  • formidling til kommuner av resultater/erfaringer fra bred tilrettelegging av nærmiljøet i Lillehammer, Gamle Oslo, Folldal.
  • formidling til fylkeskommuner av resultater/erfaringer fra tilrettelegging av ferie- og fritidsanlegg i Nordland.
  • revisjon av byggeforskriftene
  • tilgjengelighet til Statsbyggs bygninger - videreføring av egen handlingsplan.
  • tilgjengelighet til universiteter og høyskoler
  • tilrettelagte studietilbud til funksjonshemmede studenter
  • oppfølging av virkningen av reform 94 for voksne funksjonshemmede
  • tilrettelegging av "Åpen videregående" for personer med særlige behov, f.eks. hørselshemmede
 • Tilgjengelighet til bolig
  • byggeforskriftene
  • stimuleringstiltak, låneordninger for livsløpsboliger
  • stimuleringstiltak for innstallering av heis i boligblokker
  • styrke Husbankens arkitektbistand
  • bygge opp hjelpemiddelsentralenes kompetanse på rådgivning om tekniske hjelpemidler i boligen, samt forholdet mellom valg av tilrettelegging i boligen og bruk av tekniske hjelpemidler.
 • Tilrettelegging av offentlig informasjon
  • utprøving av dagsavis for synshemmede
  • departementene samarbeider om utgivelse av flere offentlige utredninger, Stortingsmeldinger o.l. på lyd, storskrift og punktskrift. Utvalget av dokumentene som gjøres tilgjengelige drøftes med interesseorganisasjonene for brukerguppene.
  • redigering av oppslagsverk i lyd og punktskrift.
  • offentlig utvalg for blindeskrift.
  • produksjon av tidsskrifter i lyd og blindeskrift.
 • Tilgjengelighet til familie, venner, kollegaer o.l.
  • informasjon til støttekontakter - Støttekontaktbulletinen
  • etterutdanningstilbud for kommunalt ansatte som veileder støttekontakter, avlastere, fritidsassistenter, hjelpeverger.
  • deltagelse i frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner
  • informasjonsmateriell om funksjonshemmede i fritidsklubber
  • samordne og videreutvikle opplæring i tegnspråk for foreldre og andre målgrupper.
  • utvidet kursramme for tilpasningskurs ved Ål folkehøyskole
  • opplæring i bruk av høreapparater
  • personlige assistenter
  • oppfølging av INAS undersøkelse om forhold for funksjonshemmede barn i barnehager.
  • videreutvikle skolefritidsordningen så den blir et bedre tilbud for funksjonshemmede barn.
  • det døvekirkelige arbeidet
 • Tilgjengelighet til mat
  • informasjonskampanje
  • styrking av kompetanse
 • Tilgjengelighet til datautstyr/programvare
  • utarbeiding av statlige innkjøpsordninger som sikrer tilgjengelighet
  • tilgjengelighet til publikumsterminaler
  • etablering av IT-enheter for funksjonshemmede
  • etablering av informasjonssekretariat for IT for funksjonshemmede
  • utvikling av læremidler for funksjonshemmede
 • Tilgjengelighet til transport og telekommunikasjon
  • statusundersøkelse om transport for funksjonshemmede
  • handlingsplan på samferdselssektoren for funksjonshemmede
  • løpende informasjon til fylkeskommunene og transportnæringen om bedre transport med vekt på tiltak som kommer funksjonshemmede til gode.
  • videreutvikling og distribusjon av PC-basert teksttelefonprogram for hørsels- og talehemmede.
  • utprøving av billedtelefon til overføring av tegnspråk.
  • utvikling av Smarthus-teknologi som utnytter telekommunikasjonsløsninger i pleie og omsorg av funksjonshemmede og eldre.
  • utvikling av teleutstyr og teletjenester for den kommunale sektor.
  • utvikling av telefon med mulighet for tilkobling av tilleggsutstyr for funksjonshemmede.
  • internasjonal kontakt angående fremtidens telekommunikasjoner og teleinformasjoner for funksjonshemmede.
 • Tilgjengelighet til kultur og fritid
  • informasjons- og kulturtilbud til døve via tilrettelagt video og svartskrift. (Videotek)
  • lydbokprosjektet
  • Nordland-prosjektet om ferie- og fritid
  • Møteplassen - kunstutstilling for blinde og svaksynte
  • klargjøring av Fylkeskommunens ansvar for tilgjengeliggjøring av kulturtiltak for funksjonshemmede
  • kompetansespredning om tilrettelegging av fysiske aktiviteter for ulike grupper funksjonshemmede innen behandlingsinstitusjoner og primærkommunene.
  • aktiv musikk for alle - prosjekt i regi av bla. Norges Sang- og Musikkråd for å gi mennesker med psykisk utviklingshemming anledning til aktiv deltagelse i det lokale musikkliv.
  • deltagelse i frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner.
  • informasjonsmateriell om funksjonshemmede i fritidsklubber

Boks 1.2 Sikre behandling av sykdom eller skade

 • Omsorgstjenester
  • utvikle samarbeidsplaner mellom kommunen, omsorgsmottaker og eventuelle privat omsorgsgivere
  • utvikle ordningen med personlige assistenter
  • informasjon til kommuner om gode måter å organisere avlastningstiltak på
  • etterutdanningstilbud for veiledere for avlastere, støttekontakter, fritidsassistenter og hjelpeverger.
  • formidling av gode modeller for omsorgstjenester for yngre funksjonshemmede.
  • informasjon om tilrettelegging av omsorgstjenester i tilknytting til utdanningssituasjon.
  • !opprettelse av nye soknediakonstillinger
 • Helsetjenester
  • kartlegging av udekket behov for psykiatrisk hjelp hos funksjonshemmede
  • styrke kompetansen om astma og allergi i kommunehelsetjenesten
 • Medisinsk (re)habilitering og yrkesmessig attføring
  • utarbeiding av fylkesvise planer for (re)habilitering av funksjonshemmede
  • utarbeiding av 5 faglige veildere om rehabilitering for ulike grupper funksjonshemmede.
  • prøve ut treningsleiligheter som virkemiddel for å hindre at unge fysisk funksjonshemmede bli varige institusjonsbeboere.
  • yrkesrettet bistand til personer med omfattende bevegelseshemning, samarbeid mellom Sunnaas sykehus og Senter for yrkesmessig attføring.
  • samlet evaluering av sentrale prosjekter vedr. overgang skole/arbeid
  • forskning om forhold for barn og ungdom med funksjonshemning, spesielt overgangen fra barn til ungdom og fra ungdom til voksen.
  • arbeidsmarkedsetaten får styrket ansvar for yrkeshemmede (funksjonshemmede)
  • økt antall plasser i arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmede
  • tiltak for heving av attføringsfaglig kompetanse i arbeidsmarkedsetaten !!etablere Arbeidslivstjenesten, som skal bistå arbeidsgivere med bedriftsintern attføring.
  • formidling til kommuner/bydeler av erfaring fra prosjektet "Alternativ læringsmodell for barn med betydelige funksjonshemninger integrert i vanlig barnehage.
  • tilrettelegging av utdanningstilbud kombinert med tilpassete omsorgstjenester for sterkt fysisk funksjonshemmede.
  • benytte AMO-kurs i arbeidet med yrkesrettet attføring av funksjonshemmede, både ordinære kurs og spesielt tilrettelagte kurs for enkelte grupper funksjonshemmede.
  • etablering av rutiner for etterprøving av uførepensjoner for å gi en reell mulighet for å komme tilbake/inn i arbeidslivet.
 • Kompetanseutvikling
  • utprøving/etablering av landsdekkende kompetansesentra for små diagnosegrupper.
  • utvikling av felles nasjonal og regional kompetanse for gruppene MBD, Tourette syndrom og Narkolepsi.
  • utprøving av nasjonalt tannhelsekompetansesenter for små diagnosegrupper.
  • utvikling av kompetanse på brukermedvirkning.
  • utvikling av kompetanse på informasjonsteknologi for funksjonshemmede.
 • Teknologi
  • utvikle nye og forbedrete tekniske hjelpemidler
  • øke andelen norskproduserte tekniske hjelpemidler
  • markedsføre norske produkter i utlandet i sammenheng med norsk politikk for funksjonshemmede.

Boks 1.3 Forebygge skade og sykdom som fører til funksjonshemning

 • Ernæring
  • se tilgjengelighet til mat
 • Tiltak for utsatte barn, unge og familier med barn
  • oppfølging av Program for nasjonal utvikling av barnevernet, klarlegging av om kommunenes tiltak også omfatter funksjonshemmede.
  • oppfølging av FNs konvensjon om barnets rettigheter.
 • Psykososial støtte til funksjonshemmede og pårørende.
  • likestilling for funksjonshemmede kvinner.
  • videreutvikling av psykososiale støttetiltak for funksjonshemmede og deres pårørende.
  • formidling av erfaringer fra prosjekter vedrørende psykososial støtte til funksjonshemmede.
  • opplæring av fagpersoner og pårørende i støttetiltak som forebygger psykososiale problemer.
  • tilskudd til likemannsarbeidet i funksjonshemmedes organisasjoner.

Boks 1.4 Medbestemmelse/brukermedvirkning

 • Brukermedvirkning på organisert plan
  • utvikling av brukermedvirkningkompetanse hos brukere, administratorer og politikere i kommuner/fylkeskommuner/statlig plan.
  • videreutvikling av brukermedvirkningsfora i kommuner.
 • Individbasert medvirkning
  • utvikling av brukerstyrte omsorgstjenester.
  • opplæring av brukere i å ta ansvar for utforming av tiltak, arbeidsgiver-/lederansvar o.s.v.

Boks 1.5 Levekår for funksjonshemmede

 • eksisterende data for levekår for funksjonshemmede
 • om funksjonshemmede barn og unge i publikasjonen "Fakta om barn og unge i Norge".
 • nye levekårsdata
 • av innstillingen "Solidaritet bygd på kunnskap" med eget forskningsprogram for fremme av forskning for funksjonshemmede.
 • for å kartlegge hvilke forhold som kan skape problemer for funksjonshemmede barn og ungde i viktige faser i livet.
 • for overvåking av den samlede politikken for funksjonshemmede.