6 Arbeidsformen med utarbeiding...

6 Arbeidsformen med utarbeiding av plandokumentene

6.1 Medvirkning fra funksjonshemmedes organisasjoner

Forarbeidet til begge handlingsplandokumentene startet med både skriftlige og muntlige forslag til tiltaksområder fra funksjonshemmedes organisasjoner. Organisasjonene ble bedt om å prioritere maksimalt 5 tiltaksområder hver. Til den første planperioden kom det skriftlige innspill fra 22 organisasjoner og til den andre fra 51 organisasjoner. De 4 tiltaksområdene som fikk høyest prioritet er vist i tabell 6.1.

Tabell 6.1
De fire mest prioriterte tiltaksområdene fra funksjonshemmedes organisasjoner til de to handlingsplanperiodene. Totale antall organisasjoner som svarte i 1989 og 1992 var henholdsvis 22 og 51.

Prior nr.Prioriterte tiltaksområder 1990 - 1993Antall org.Prior nr.Prioriterte tiltaksområder 1994 - 1997Antall org.
1Helse/sosialtjenester med vekt på avlastning og støttekontakt og informasjonsmateriell.12 av 221Personlig økonomi: Livsfasebestemte ytelser. Organisasjonenes økonomi.13 av 51
2Boligtiltak, livsløpsstandard9 av 222aHelse/sosialtjenester med vekt på avlastning og støttekontakt11 av 51
3Opplæring/utdanning av funksjonshemmede, skolefritidsordningen og spesialpedagogiske tiltak for barn.8 av 222bOpplæring/utdanning av funksjons-hemmede, skolefritidsordningen og spesialpedagogiske tiltak for barn11 av 51
4Informasjon om funksjonshemminger til fagpersonell, byråkrater, politikere, pårørende og informasjon om rettigheter til funksjonshemmede og pårørende7 av 224Informasjon om funksjonshem-minger til fagpersonell, byråkrater, politikere, pårørende og informasjon om rettigheter til funksjonshemmede og pårørende10 av 51

På bakgrunn av innspillene fra brukerorganisasjonene tok Sosialdepartementet initiativ overfor de aktuelle departementene for å drøfte hvilke av forslagene som kunne følges opp og hvilke tiltak departementene selv mente det var behov for å prioritere i de to handlingsplanperiodene. I tillegg til å prioritere større tiltaksområder kom organisasjonene med forslag til en rekke enkelttiltak som departementene kunne ta utgangspunkt i ved utformingen av aksjonsdelen av de to handlingsplanene. Noen av tiltaksområdene ble tatt opp innenfor departementenes ordinære virksomhet (f.eks. boliger med livsløspstandard, skolefritidsordningen), andre ble gjennomført med midler fra handlingsplanen (f.eks. øremerkede midler til avlastningstiltak og tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoners likemannsarbeid).

Lagt inn 4 april 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen