Pb. 5200 Nydalen 0426 OSLO   Deres ref Vår ref Dato   200602796-/E..." /> Pb. 5200 Nydalen 0426 OSLO   Deres ref Vår ref Dato   200602796-/E..." />

Rett til fødselspenger ved stebarnsadopsjon

Rikstrygdeverket

Pb. 5200 Nydalen

0426 OSLO

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

200602796-/ESHS

26.05.2006

 

Rett til fødselspenger ved stebarnsadopsjon

Barne- og likestillingsdepartementet har endret retningslinjene for behandling av søknad om stebarnsadopsjon av nyfødte barn i registrert partnerskap, der barnet er planlagt i familien og farskapssaken er henlagt (Q-1045). Det vises til departementets brev av 12. mai 2006 som følger vedlagt. Endringene innebærer at en stebarnsadopsjon vil kunne gjennomføres når barnet er noen få måneder.

 

Departementet har vurdert adoptivforeldrens rett til ytelser etter folketrygdloven kap. 14. Departementet legger til grunn at adoptivforeldren her ikke har rett til adopsjonspenger. I folketrygdloven § 14-14 første ledd går det klart frem at adopsjonspenger ikke gis ved adopsjon av ektefellens barn. Retten til adopsjonspenger er altså klart avgrenset mot stebarnsadopsjon. Formålet med adopsjonspenger er å gi foreldre og barn tid til å etablere god kontakt, selv om barnet er i en alder der foreldre normalt vil kunne kombinere arbeid og omsorg. Bakgrunnen for at stebarnsadopsjon er unntatt, er at barnet allerede vil ha tilknytning til en av sine foreldre. Behovet for å etablere en ny og trygg familiesituasjon for barnet vil derfor ikke være det samme som ved en ordinær adopsjon.

 

Adoptivforeldrens rettigheter ved en tidlig stebarnsadopsjon må imidlertid vurderes i forhold til foreldres rettigheter ved fødsel (fødselspenger). I henhold til de nye retningslinjene vil stebarnsadopsjon kunne være aktuelt mens fødselspengeperioden fortsatt løper. I slike tilfeller vil omsorgssituasjonen og behovet for at begge foreldre skal kunne ta ut deler av stønadsperioden, være det samme som når begge foreldre er biologiske foreldre. Siden mor i begge tilfeller er biologisk mor, er spørsmålet om dagens fødselspengeregler kan tolkes slik at adoptivforeldren kan gis tilsvarende rettigheter som fedre ved fødsel; dvs. rett til fedrekvote og til å dele den resterende delen av stønadsperioden med mor. Dette vil i så fall gjelde fra adopsjonstidspunktet og i den resterende delen av stønadsperioden.

 

Departementet har kommet til at dagens regler gir rom for en slik tolkning. Departementet viser til at lovens ordlyd ikke er tilpasset tilfeller med stebarnsadopsjon i barnets første leveår. Etter ftrl § 14-4 flg. er det barnets mor og far som har rett til fødselspenger. Dette er imidlertid ikke uttrykk for en bevisst avgrensning mot tilfeller med tidlig stebarnsadopsjon fra lovgivers side, da denne situasjonen ikke har vært aktuell tidligere. Dette åpner for at lovens formål og reelle hensyn kan tillegges stor vekt.

 

Formålet med fødselspengeordningen er å gi barnets foreldre rett til lønnet permisjon i barnets første leveår. Ved stebarnsadopsjon vil adoptivforeldren få foreldrestatus på adopsjonstidspunktet. Barnet vil altså fra dette tidspunktet ha to foreldre, hvorav en av dem er barnets biologiske mor og den andre er adoptivforelder.  Hensynene som ivaretas ved fødselspengeordningen er like aktuelle for dette foreldreparet som der begge foreldre er biologiske foreldre. Etter departementets oppfatning er det ingen grunner til at adoptivforeldren ved tidlig stebarnsadopsjon skal ha svakere rettigheter etter fødselspengeordningen enn en biologisk far. Departementet finner derfor grunnlag for å tolke folketrygdloven § 14-4 flg. slik at rettighetene til ”far” også kommer til anvendelse for adoptivforeldren i dette tilfellet. Tolkningen innebærer primært at det åpnes for en fordeling av stønadsperioden mellom foreldrene. Foreldreparet vil samlet sett få tilsvarende rettigheter som far og mor ved fødsel.

 

Departementet ber om at denne tolkningen legges til grunn ved trygdeetatens behandling av søknad om fødselspenger fra adoptivforelder i forbindelse med tidlig stebarnsadopsjon.

 

Vi gjør oppmerksom på at departementet vil vurdere en lovendring i ftrl kap. 14 slik at rettighetene ved tidlig stebarnsadopsjon klart fremgår av lovens ordlyd. Behovet for dette vil forsterkes i forbindelse med lovendringene som trer i kraft 1. januar 2007.

 

Med hilsen

 

 

Arni Hole (e.f.)

 

                                                                                          Margaret Sandvik