Høring - forslag til ny forskrift om edle metallvarers finhet og stempling m.v.

Fastsatt av Barne- og familiedepartementet den ……2003 i medhold av kgl. res. av 10. juni 1983, med hjemmel i lov av 6. juni 1891 nr. 2 (med endring av 7. januar 1983 nr. 1) § 2, annet ledd og § 4.

Kapittel I – Varer av edelt metall

A. Alminnelige regler

§ 1. Finhetsstandard

Med en vares finhet menes det antall vektenheter edelt metall (rent gull, sølv eller platina) som finnes pr. tusen vektenheter legering

Følgende finhetsstandarder tillates stemplet:

 1. for gull, 916, 750 og 585
 2. for sølv, 925 og 830
 3. for platina, 950

Finhetsstandarden for en vare av edelt metall med en finhet som ligger mellom to definerte standarder for metallet, skal anses å være den nærmeste lavere definerte standard.

Kun varer som tilfredsstiller de ovenfor nevnte krav får betegnes som gull, sølv eller platina.

§ 2. Bruk av loddemetall

På varer av gull, sølv eller platina skal det anvendes loddemetall med følgende finheter:

 1. Gull

Loddemetallet for varer av gull skal være av samme finhetsstandard som vedkommende vare, med følgende unntak: Ved filigransarbeider og urkapsler med finhet 750 skal det anvendes loddemetall med finhet av minst 740 tusendeler gull.

 1. Sølv

Loddemetall for varer av sølv med finhet 925 skal inneholde minst 650 tusendeler sølv. Loddemetall for varer av sølv med finhet 830 skal inneholde minst 550 tusendeler sølv.

 1. Platina

Loddemetall for varer av platina skal inneholde minst 995 tusendeler av gull, sølv, platina eller palladium.

Loddemetall som har lavere finhetsstandard enn gjenstanden forøvrig skal kun benyttes i de mengder som er nødvendig for sammenføyning. Slikt loddemetall skal ikke benyttes til forsterkning, tyngdeøkning eller fylling.

§ 3. Kontroll av edle metallers finhet

Ved kontroll av edle metallers finhet, skal følgende analysemetoder brukes:

 1. for gull – k upellering ellerspektrofotometrisk metode
 2. for sølv – volumetrisk (potensiometrisk) metode med bruk av kaliumbromid eller volumetrisk (potensiometrisk) metode med bruk av natriumklorid eller kaliumklorid
 3. for platina – Gravimetrisk metode etter felling med diammoniumheksakloroplatinat, gravimetrisk metode ved reduksjon med kvikksølvsublimat, spektrofotometrisk metode eller atomabsorbsjon
 4. Edelmetallkontrollen kan benytte strekprøving på probersten eller røntgenfluoresens spektrometer for egnede legeringer.

Det antall prøver som tas og analyseres skal være tilstrekkelig til at Edelmetallkontrollen skal kunne overbevise seg om at alle deler av alle de kontrollerte gjenstander fyller de oppstilte finhetskrav.

§ 4. Merking med finhetsstempel og ansvarsmerke

Varer som er i samsvar med de foran definerte finhetsstandarder kan påføres et registrert ansvarsmerke og et finhetsmerke med nummer i arabiske tall som viser finheten i tusendeler. Finhetsmerke for varer av sølv kan inneholde bokstaven S etter tallet som indikerer finhetsgraden. Finhetsmerke for varer av platina skal inneholde bokstavene Pt etter tallet som indikerer finhetsgraden.

Andre merker kan påføres såfremt de ikke kan forveksles med de ovenfor nevnte merker.

Ansvarsmerker, som skal være registrert i Norge, skal bestå av fremstillerens navn, en forkortelse av dette, eller et symbol. Registrering av ansvarsmerker foretas av Styret for det industrielle rettsvern, jfr. forskrifter om registrering av ansvarsmerker av 23. november 1983.

Når Edelmetallkontrollen skal påføre et finhetsstempel, må også Edelmetallkontrollens ansvarsstempel påføres. Edelmetallkontrollens ansvarsstempel er en stående løve med øks, omgitt av en sirkel.

§ 5. Merking med finhetsstempel og ansvarsmerke på artikler bestående av ulike edelmetallegeringer

 1. Dersom en artikkel består av ulike edelmetallegeringer der farge og omfang av hver av legeringene klart kan skilles fra hverandre skal finhets- og ansvarsmerke påføres den en av legeringene og korresponderende finhetsmerke de(n) andre.
 2. Dersom en artikkel består av ulike edelmetalllegeringer men der farge og omfang av hver av legeringene ikke klart kan skilles fra hverandre, skal finhets- og ansvarsmerke påføres den minst edle av legeringene. Finhetsmerke for de(n) edlere legeringen(e) skal ikke påføres.

B. Særregler for varer som skal stemples med det felles kontrollmerke (CCM) under Wienkonvensjonen av 15. november 1972 for kontroll og stempling av edelmetallvarer

§ 6. Regler som gjelder for varer som stemples med det felles kontrollmerke (CCM)

Foruten de alminnelige regler, gjelder bestemmelsene i §§ 7 t.o.m. 9 for varer som skal stemples med det felles kontollmerke (CCM).

Land som er tilsluttet Wienkonvensjonen skal normalt ikke utføre importkontroll på varer som er påført dette stempel.

§ 7. Bruk av komponenter av uedle metaller

Bruk av uedle komponenter i artikler av edelt metall skal ikke være tillatt, med følgende unntak:

 1. bevegelige deler i kulepenner, klokker og armbåndsur, innvendige deler av mekanismen i sigarettennere, og liknende mekanismer der edle metaller av tekniske grunner er uegnet;
 2. knivblader samt deler av flaskeåpnere, korketrekkere og liknende artikler der edle metaller av tekniske grunner er uegnet;
 3. fjærer;
 4. tråd for sammenføyning av hengsler i sølv;
 5. nåler i sølvbrosjer

Komponenter av uedelt metall skal, såfremt det er praktisk mulig, stemples eller graveres "METAL" eller med spesifikk betegnelse på metallet; i de tilfeller dette ikke er mulig, skal delene ha en farge som klart skiller seg fra det edle metallet. Kravet gjelder ikke bevegelige deler i klokker eller armbådsur, Uedelt metall skal ikke benyttes til forsterkning, vektøkning eller fylling.

§ 8. Bruk av ikke-metalliske substanser

Bruk av ikke-metalliske substanser er tillatt såfremt disse klart kan skilles fra det edle metallet, ikke er belagt eller farget for å etterlikne det edle metallet og utstrekningen de er brukt er klart synlig.

§ 9. Stempling med det felles kontrollmerke

For varer som skal stemples med det felles kontrollmerke (CCM) tillates ingen minustoleranse ut over grensen for anerkjente unøyaktigheter ved analysemetodene nevnt under § 3 a)-c).

Varer som blir funnet i orden, og som er påført et registrert ansvarsmerke og et finhetsmerke (jf. § 4), kan stemples med Edelemetallkontrollens merke og med det felles kontrollmerke (CCM) i overensstemmelse med Wien-konvensjonens regler.

Såfremt det er mulig, skal alle merker plasseres i umiddelbar nærhet av hverandre. Det registrerte ansvarsmerket og finhetsmerket kan være stemplet ,gravert eller støpt inn i varen. Edelmetallkontrollens ansvarsmerke og det felles kontrollmerke skal stemples inn i varen.

Hvis en vare består av en eller flere deler som er hengslet, eller som lett kan fjernes fra varens hoveddel, skal de foran nevnte merker bare påføres hoveddelen. Dersom det er praktisk mulig skal det felles kontrollmerket påføres de øvrige deler.

Medlemsstatenes fellesmerke (CCM) skal bestå av en skålvekt sammen med arabiske tall som viser gjenstandens finhet i tusendeler. Vekten og tallene skal stå i relieff på en oppstreket bakgrunn, og skal være omgitt av en geometrisk grenselinje (skjold) som symboliserer det aktuelle edelmetall:

 • For gjenstander av gull:
 • For gjenstander av sølv:
 • For gjenstander av platina:

Kapittel II – Varer pålagt edelt metall

§ 10. Belegging av artikler av edelt metall

Belegg av edelt metall må minst ha samme finhet som den belagte artikkelen eller være av et edlere metall.

§ 11. Forgylling, forsølving eller platinering

En vare kan betegnes som forgylt, forsølvet eller platinert hvis varen med elektrokjemisk metode er påført et lag av henholdsvis gull, sølv eller platina.

§ 12. Doublé

En vare kan betegnes som gulldoublé hvis varen er påført et lag av gull med en tykkelse av minst 10 my (titusendels med mer).

Urkasser kan betegnes som doublé dersom det er påført et lag av gull med en tykkelse av minst 5 my (fem tusendel med mer.)

§ 13. Plett

En vare kan betegnes som plett hvis varen er påført en 40 grams forsølvning som for bestikkvarer medfører at varen skal være påført minst 1,67 gram sølv pr. kvadratdesimeter tilsvarende en tykkelse på 15,9 my og korpusvarer skal være påført minst 1,07 gram sølv pr. kvadratdesimeter tilsvarende en tykkelse på 10,2 my.

Kapittel III – Straff – Ikrafttredelse

§ 14. Straff

Forsettelig eller uaktsom overtredelse av bestemmelsene i denne forskrift straffes etter straffelovens § 339 nr. 2 hvis ikke strengere straffebestemmelser kommer til anvendelse.

§ 15. Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft ….2003. Samtidig oppheves forskrift av 29. november 1985 (med endring 21. august 1989) om hvordan finheten av varer av edelt metall skal bestemmes, om bruk av loddemetall, om stempling m.v., om varer pålagt edelt metall.

Merknader i forhold til någjeldende forskrift.

Da departementet foreslår en ny forskrift, foreslås det nytt navn på forskriften. Departementet har foretatt en forenkling av navnet på forskriften.

Til § 1

Etter forslag fra Edelmetallkontrollen er 916 tilføyd i § 1 bokstav a) som tillatt finhet for gull.

Fjerde ledd foreslås fjernet da det skaper mer forvirring enn klarhet om hvilke regler som egentlig gjelder.

Til § 2

Etter forslag fra Edelmetallkontrollen foreslås siste linje i § 2 bokstav a) strøket, da hvittgullslodd med finhet 750 finnes tilgjengelig.

Til § 3

I bokstav a) innføres spektrofotometrisk metode, mens kapellering endres til kupellering som analysemetoder for gull, jf. vedlegg I punkt 2 i Konvensjonen for kontroll og merking av varer av edelt metall.

I bokstav b) innføres volumetrisk (potensiometrisk) metode med bruk av kaliumbromid eller volummetrisk (potensiometrisk) metode med bruk av natriumklorid eller kaliumklorid som analysemetoder for sølv, jf. vedlegg I punkt 2 i konvensjonen. Metodene Guy-Lussac og Volhard går ut.

I bokstav c) innføres gravimetrisk metode etter felling av diammoniumheksakloroplatinat, gravimetrisk metode ved reduksjon med kvikksølvsublimat, spektrofotometrisk metode eller atomabsorbsjon som analysemetoder for platina, jf. vedlegg I punkt 2 i konvensjonen.

Etter forslag fra Edelmetallkontrollen foreslås røntgenfluoresens spektrometer innført som alternativ til strekprøving i § 3 bokstav d).

Til § 4

Dagens regelverk er uklart. Etter forslag fra Edelmetallkontrollen foreslås det at andre merker i tillegg til de obligatoriske tillates såfremt det ikke foreligger fare for forveksling.

Til § 5

Artikler bestående av ulike edelmetallegeringer. Designkombinasjoner av gull og gull/sølv er populært, men dekkes dårlig av eksisterende regelverk. Formuleringen er en oversettelse av den nye konvensjonsteksten, men foreslås tatt inn under de generelle reglene og ikke under særreglene.

Til § 6

Bestemmelsen tilsvarer gjeldende § 5.

Som følge av forslaget om ny § 5 må henvisning i § 6 første ledd endres til § 7.

Til § 7

Det foreslås innført en ny bestemmelse om bruk av uedle metaller i overensstemmelse med Bilag I punkt 2.5.1 og punkt 2.5.3 til konvensjonen.

Til § 8

Det foreslås innført en ny bestemmelse om bruk av ikke-metalliske substanser i overensstemmelse med bilag I punkt 2.6 til konvensjonen.

Til § 9

Paragrafen tilsvarer dagens § 9. I linje 8 erstattes skal med kan og gravert føyes til i tillegg til stemplet og støpt. Endringene gir en mer korrekt oversettelse av konvensjonsteksten.

Til § 10

Det foreslås innført en ny bestemmelse om belegging av artikler av edelt metall i overensstemmelse med Billag I punkt 2.7 til konvensjonen.

Til §§ 11, 12, 13, 14 og 15

Nåværende § 10 blir § 11, nåværende § 11 blir § 12 etc.

Alle bestemmelsene har fått overskrifter.