Høringsinstanser

Alle departementene

Alle fylkesmenn

Alle fylkesnemndene for sosiale saker

Aksjonsgruppen for barns rett til samvær med besteforeldre, v/Borghild Berning

Aktive Fedre, Reidar F. Quande

Alene-foreldre-foreningen

Barneombudet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir),

Bispedømmerådene

Datatilsynet

Den norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Den norske kirkes presteforening

Domstoladministrasjonen

Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO)

Foreningen 2 Foreldre

Forum for menn og omsorg, Einra Nyaas

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Juridisk rådgivning for kvinner

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen,

Jusshjelpa i Tromsø

Kirkens Familievern

Kommunenes Sentralforbund

Krise- og rådgivningstelefon for menn

Krisesenterbevegelsen i Norge (Krisesentersekretariatet),

Kvinnefronten

Landsforbundet for utviklingshemmede

Likestillingsombudet

Likestillingssenteret

LO

Møreforskning,

NHO

Norges Bondekvinnelag

Norges Forskningsråd (NFR)

Norges Juristforbund

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norsk senter for barneforskning (NOSEB)

Norsk Barnevernsamband

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Norsk Kvinnesaksforening

Norsk Psykologforening

Norsk Sykepleierforbund

Norske Kvinnelige juristers forening

Norske Kvinners Sanitetsforening

Organisasjonen Voksne for barn (tidl. Mental Barnehjelp)

Redd Barna

Regjeringsadvokaten

Ressurssenter for menn (REFORM)

Rettspolitisk Forening

Rikstrygdeverket

Rådet for høyskoleutdanning i helse- og sosialfag

Sivilombudsmannen

Statistisk Sentralbyrå

Universitetet i Oslo

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Universitetet i Bergen

Universitetet i Tromsø