Høringsinstanser

Liste med høringsinstanser.

Finansdepartementet

Justisdepartementet

Utdannings- og forskningsdepartementet

Kirke- og kulturdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Moderniseringsdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Utenriksdepartementet

Kommunene

Fylkesmennene

Fylkesnemndene for sosiale saker

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region nord

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region Midt-Norge

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region vest

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region øst

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region sør

Fylkeslegene

Helseregioner (5)

Sysselmannen på Svalbard

Longyearbyen lokalstyre

Riksrevisjonen

Datatilsynet

Statistisk sentralbyrå

Kommunenes Sentralforbund

Regjeringsadvokaten

Barneombudet

Domstolsadministrasjonen

Utlendingsdirektoratet

Sivilombudsmannen

Likestillingsombudet

Sametinget

Statens råd for funksjonshemmede

Norges Forskningsråd (NFR)

Norsk senter for barneforskning (NOSEB)

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Childwatch International - UiO

Universitetet i Oslo

Universitetet i Bergen

Norges Teknisk naturvitenskapelige universitet

Universitetet i Tromsø

Høgskolen i Agder

Høgskolen i Bergen

Høgskolen i Bodø

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Harstad

Høgskolen i Lillehammer

Høgskolen i Oslo

Høgskolen i Sogn og Fjordane

Høgskolen i Stavanger

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høgskolen i Telemark

Høgskolen i Volda

Høgskolen i Østfold

Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge

Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet

Barnevernets uviklingssenter i Nord-Norge

Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO)

Norsk Psykologforening

Den norske Lægeforening

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dommerforening

Norges Juristforbund

Norsk Kommuneforbund

Norsk Helse- og Sosiallederlag (NHSL) v/leder Evy-Anni Evensen

Norsk Lærerlag

Utdanningsforbundet

Landsorganisasjonen (LO)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Akademikerne

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

Utdanningsgruppens Hovedorganisasjon (UHO)

Kirkens Familievern

Norsk Fosterhjemsforening

Barneverninstusjonenes Samarbeidsforum

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Norsk Barnevernsamband

Organisasjonen for private barnevernstiltak

Norges Kvinne- og Familieforbund

Aleneforeldreforeningen

Foreningen 2 foreldre

Aksjonsgruppa for barns rett til samvær med foreldre & besteforeldre

Antirasistisk senter

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

Ressurssenter for Pakistanske Barn

Redd Barna

Redd Barnas Rettighetssenter

PRESS - Redd Barna Ungdom

UNICEF-komiteen i Norge

Norges Røde Kors

Voksne for Barn

Landsforeningen for barnevernsbarn

Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner

Stiftelsen Landsforeningen Rettferd for taperne

Rettspolitisk forening

Barnevern Juridisk Forum

Juridisk Rådgivning for kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen

Jusshjelpa i Tromsø

Kontaktutvalget for innvandrere og norske myndigheter (KIM)

Regionsenter for barne- og ungdomspsykiatri

Regionsenter for barne- og ungdomspsykiatri