Høringsinstanser

Departementene

Fylkesmennene

Fylkeskommunene

Kommunene

Aetat Arbeidsdirektoratet

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Arbeidsretten

Barneombudet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Datatilsynet

Direktoratet for arbeidstilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Husbanken

Husleietvistutvalget

Høyesterett

Klagenemnda for likestilling

Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene

Kompetansesenter for urfolks rettigheter

Likestillingsombudet

Likestillingssenteret

Politidirektoratet

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Rikstrygdeverket

Sametinget

Senter mot etnisk diskriminering (SMED)

Sivilombudsmannen

Sosial- og helsedirektoratet

Statens råd for funksjonshemmede

Statens seniorråd

Statistisk sentralbyrå

Statsadvokaten

Statskonsult

Sysselmannen på Svalbard

Utdanningsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsnemnda (UNE)

Bispedømmene

Bispemøtet

Buddhistforbundet

Den Evangelisk Lutherske frikirke

Den katolske kirke i Midt-Norge/Trondheim stift

Den katolske menighet i Nord-Norge

Den norske kirke/Mellomkirkelig råd

Det Evangelisk Lutherske kirkesamfunn

Det mosaiske trossamfunn., Oslo

Det mosaiske trossamfunn, Trondheim

Det norske Baptistsamfunn

Det norske misjonsforbund

Filadelfia-menigheten, Vennesla

Filadelfia-menigheten, Kristiansand

Human-Etisk forbund

Islamsk råd

Jehovas Vitner

Kirkerådet

Menigheten i Filadelfia

Metodistkirken i Norge

Norges Frikirkeråd

Norges Kristne Råd

Oslo katolske bispedømme

Oslo kristne senter

Pinsemenigheten Betel i Trondheim

Pinsemenigheten Filadelfia i Drammen

Pinsemenigheten i Evangeliehuset

Pinsemenigheten Salen Halden

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Samisk kirkeråd

Syvendedags Adventistsamfunnet, Den norske union

World Islamic Mission

Åsatrufelleskapet

FAFO

IMER-Bergen

Institutt for journalistikk

Institutt for samfunnsforskning

Kilden

Kompetansesenter for urfolks rettigheter

Nordisk samisk institutt

Norges Byggforskningsinstitutt

Norges forskningsråd

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

  • Institutt for kriminologi og rettssosiologi
  • Institutt for medier og kommunikasjon
  • Institutt for offentlig rett
  • Norsk senter for menneskerettigheter
  • Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Universitetet i Tromsø

  • Juridisk fakultet
  • Senter for samiske studier

Universitetet i Trondheim

SINTEF IFIM

Arbeiderpartiet

Fremskrittspartiet

Høyre

Kristelig Folkeparti

Kystpartiet

Rød Valgallianse

Senterpartiet

Sosialistisk Venstreparti

Venstre

Akademikerne

Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening

Arbeidsgiverforeningen NAVO

Den norske advokatforening

Den norske dommerforening

Den norske jordmorforening

Fagforbundet

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH)

Kirkeansattes arbeidstakerorganisasjon

Kirkens arbeidsgiverorganisasjon

Kommunenes Sentralforbund (KS)

Kristne Friskolers Forbund

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)

Norges Juristforbund

Norges rederiforbund

Norsk helse- og sosialforbund

Norsk Journalistlag

Norsk Kommuneforbund

Norsk Redaktørforening

Norsk sykepleierforbund

Norsk Teater- og orkesterforening

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Reiselivsbedriftenes Landsforening (RBL)

Sentralorganisasjonens Tjenestemannslag

Servicebedriftenes Landsforening (SBL)

Ukepressens arbeidsgiverforening

Utdanningsforbundet

Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon (UHO)

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)

Afrikan Youth in Norway

Aglow - tverrkirkelig Fellesskap for kvinner

Albansk islamsk kultursenter

Aleneforeldreforeningen

Alternativ til Vold

Amnesty International Norge

Antirasistisk senter

Arktisk urfolks kvinnenettverk

Asker og Bærum Boligbyggelag

Borgerrettsstiftelsen Stopp Diskrimineringen

Bouza Ealahus Searvi

Det mosaiske trossamfunn i Oslo

Det mosaiske trossamfunn i Trondheim

Den norske Helsingforskomité

Den Islamske forening i Bergen

Den Tyrkiske Islamske Union

Diakonhjemmets internasjonale senter

Elevorganisasjonen i Norge

Europeisk Kvinneunion

Flyktningerådet

FN-sambandet i Norge

FOKUS - forum for kvinner og utviklingsspørsmål

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)

Foreningen 2 foreldre

Foreningen Finnskogen

Foreningen for kvinne- og kjønnsforskning i Norge

Foreningen Forn Sed

Forsvarsgruppen av 1977

Forum for offentlig informasjon

Fredrikkes Hage

FUNK - Funksjonshemmede Norske kvinner

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Human Rights Service

Huseiernes Landsforbund

Innovasjon Norge AS

Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

Institusjonen Fritt Ord

Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser (IKS)

International Romani Union

Islamsk kvinnegruppe i Norge

Islamic Cultural center Norway

Islamsk Råd Norge

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

JUSS-BUSS, Innvandrergruppa

Jussformidlingen i Bergen

Juss-hjelpa i Midt-Norge

Juss-hjelpa i Nord-Norge

KIM - Kvinner i mannsyrker

Kirkens Familievern

Kommunale boligadministrasjoners Landsråd

Kontoret for fri rettshjelp

Krise- og rådgivningstelefonen for menn

Krisesentersekretariatet

Kristent interkulturelt arbeid (KIA)

KROM, Norsk forening for kriminalreform

Kvinnefronten i Norge

Kvinnegruppa Ottar

Kvinneuniversitet Nord

Kvinneuniversitetet på Løten

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring

Landsforeningen for Voldsofre

Landsorganisasjonen for Romanifolket

Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner

Leieboerforeningen i Oslo

Mangfold i Arbeidslivet stiftelsen

Menneskerettighetsalliansen

MIRA-ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

Nemnd for kvinner og likestillingsspørsmål

Nordisk Romaniråd, Avd Norge

Nordisk Sameråd

Nordisk samisk institutt

Nordisk samisk kvinneorganisasjon

Norges blindeforbund

Norges Bonde- og småbrukarlags kvinneutvalg

Norges Bygdekvinnelag

Norges Fiskarkvinnelag

Norges Handikapforbund

Norges kvinne- og familieforbund

Norges Røde Kors

Norsk filmklubbforbund

Norsk Folkehjelp

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk forum for ytringsfrihet

Norsk huseierforbund

Norsk krisesenterforbund

Norsk kvinneforbund

Norsk kvinnesaksforening

Norsk organisasjon for asylsøkere

Norsk pensjonistforbund

Norsk Presseforbund

Norsk Rikskringkasting

Norsk studentunion

Norsk Telegrambyrå

Norske Boligbyggelags Landsforbund

Norges Eiendomsmeglerforbund

Norske Kveners Forbund

Norske kvinnelige akademikere

Norske Kvinnelige Juristers Forening

Norske Kvinners Sanitetsforening

Norske Reindriftssamers Landsforbund

Norske Samers Riksforbund

Organisasjonenes Fellesråd

Organisasjon mot offentlig diskriminering (OMOD)

Pakistansk Studentsamfunn

Primærmedisinsk verksted (PMV)

Redd Barna

Reform – ressurssenter for menn

Rettshjelpkontoret Indre Finnmark

Rettspolitisk forening

Roma Folkets Kommisjonsråd i Norge

Romanifolkets Landsforening

Romani Interesse Organisasjon

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Samarbeidsutvalget (8 organer for funksjonshemmede)

Samenes Landsforbund

Samisk KvinneForum

Selvhjelp for flyktninger og innvandrere

Senter for seniorpolitikk

Sarahkka - Samisk kvinneorganisasjon

Somalisk Velferdsforening

SOS-rasisme

Skogsfinske interesser i Norge

Stiftelsen Roma

Voksne for barn

OBOS