Høringsinstanser

Alle departementene

Alle fylkesmenn

Bergen kommune

Drammen kommune

Oslo kommune

Stavanger kommune

Trondheim kommune

African Youth in Norway

AFS Norge Internasjonal Utveksling

Akademikerne

Aleneforeldreforeningen

Ambassaden i Marokko

Ambassaden i Pakistan

Ambassaden i Tyrkia

Amnesty International Norge

ANSA

Antirasistisk Senter

Barneombudet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Bispedømmene

Datatilsynet

Det norske misjonsselskap

Elevorganisasjonen

Flyktningerådet

Forbundet Steinerskolene i Norge

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)

Foreningen 2 Foreldre

Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

Helse- og sosialgruppe for innvandrere (IHSG)

Himmilo Youth in Norway

Innvandrernes Landsorganisasjon

Juridisk rådgivning for kvinner

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Tromsø

Kirkens Nødhjelp

Kirkerådet

Kommunenes Sentralforbund (KS)

Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM)

Kvinnefronten

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Likestillingsombudet

Likestillingssenteret

Mannssenteret Reform

MIRA Ressurssenter

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

New Page

NORAD

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norges Røde Kors

Normisjon

Norske friskolers landsforbund

Norsk Folkehjelp

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Norsk kvinnesaksforening

Norsk Luthersk Misjonssamband

Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

Organisasjonen Voksne for barn

Politidirektoratet

Redd Barna

Regjeringsadvokaten

Ressurssenter for pakistanske barn

Rettspolitisk Forening

Rikstrygdeverket

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Sametinget

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

Senter mot etnisk diskriminering (SMED)

Sjømannsmisjonen

SOS Rasisme

Statens råd for funksjonshemmede

Statistisk Sentralbyrå

Tvillingforeldreforeningen

Tyrkisk Ungdomsforening

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon (UHO)

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsnemnda

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)