4. Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er uttrykkelig fastslått i forordningen at landene plikter å stille de nødvendige ressurser til rådighet og at de kompetente myndigheter skal prioritere saker etter denne på lik linje med nasjonale saker, jf. hhv. artikkel 4 punkt 7 og 11 punkt 1 Det følger også av artikkel 15 at de kompetente myndigheter som hovedregel ikke kan kreve godtgjørelse for ytt bistand etter samarbeidsbestemmelsene. Forpliktelsene og oppgavene for oppfyllelse av forordningen kan få økonomiske og administrative konsekvenser for de kompetente myndigheter avhengig av økt saksmengde innenfor de enkelte forvaltningsområder som omfattes av forordningen. I tillegg til saksbehandlingen skal de enkelte myndighetene også foreta nødvendig rapportering etter artiklene 7, 9, 16 og 17 og sette seg i stand til bruk av den felles databasen.

Forbrukerombudet vil få økt saksmengde ved gjennomføringen av forordningen, da ombudet håndhever et betydelig antall av de regelverkene som er omfattet av forordningen. I den grad gjennomføringen av forordningen medfører økt saksmengde innenfor de øvrige kompetente myndigheters ansvarsområde, vil ombudet også få befatning med disse i sin rolle som sentralt koordineringskontor. Dette innebærer i hovedsak at det må etableres rutiner for mottak og videresendelse (koordinering) av henvendelser om gjensidig bistand mellom de kompetente myndighetene. Ombudet vil også få en koordinerende rolle med hensyn til nasjonale rapporter, jf. punkt 3.5.2.

Medietilsynet henvender seg med jevne mellomrom til myndigheter i andre land i forbindelse med fjernsynssendinger rettet mot Norge. Forordningen formaliserer rutinene for slike henvendelser. Forordningen vil trolig ikke medføre vesentlig økonomiske og administrative konsekvenser for Medietilsynet. Forordningen vil neppe innebære vesentlige saksbehandlingsmessige gevinster sammenlignet med uformelle samarbeidsordninger som allerede er etablert. Det vil imidlertid kunne ligge en gevinst i mer effektiv og sikker håndheving.

Etter Helse- og omsorgsdepartementets vurdering vil ikke gjennomføringen av forordningen medføre økonomiske og administrative konsekvenser av betydning for Statens legemiddelverk eller for Sosial- og helsedirektoratet innenfor departementets ansvarsområde.

Etter Arbeids- og sosialdepartementets vurdering vil ikke gjennomføringen av forordningen medføre økonomiske og administrative konsekvenser av betydning for Sosial- og helsedirektoratet innenfor departementets område.

Endringsforslagene ventes ikke å få administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning for private.