6. Lovforslaget

Forslag til endringer ilov 16. juni nr. 47 1972 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven):

Kapittel IIb. Grenseoverskridende handlinger som skader forbrukerens kollektive interesser

§ 9e Virkeområde

Bestemmelsene i dette kapitelet får anvendelse på handlinger foretatt i næringsvirksomhetsom strider mot bestemmelser som i henhold til EØS-avtalen beskytter forbrukernes kollektive interesser slik bestemmelsene er gjennomført i norsk rett.

§§ 9 f og g får anvendelse på handlinger som strider mot bestemmelser som gjennomfører EØS-lovgivningen som er tatt inn i vedlegg 1 til Europaparlamentets- og Rådets direktiv 98/27/EF om nedlegging av forbud med hensyn til vern av forbrukernes interesser. Bestemmelsene får kun anvendelse på handlinger foretatt i næringsvirksomhet i Norge som har virkning i en annet EØS-stat eller som er foretatt i næringsvirksomhet i en annen EØS-stat og har virkning i Norge.

§ 9 h får anvendelse på handlinger som strider mot bestemmelser som gjennomfører EØS-lovgivningen som er tatt inn i vedlegg til Europaparlamentets- og Rådets forordning 2006/2004 omsamarbeidet mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av lovgivning om forbrukerbeskyttelse. Bestemmelsen får kun anvendelse hvis lovbruddet rammer forbrukere som har bopel i en annen medlemsstat enn der lovbruddet har funnet sted, der den næringsdrivende er etablert eller der bevismaterialet befinner seg.

Departementet fastsetter i forskrift hvilke bestemmelser som til enhver tid beskytter forbrukernes kollektive interesser etter annet ledd og tredje ledd.

§ 9f og § 9g

Henvisningene til § 9e skal være § 9e annet ledd.

Ny §9h om innlemmelse av forordning om samarbeid mellomnasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av lovgivning om forbrukerbeskyttelse

EØS-avtalen vedlegg…nr…(forordning (EF) nr. 2006/2004) om [forordningens tittel i EØS-tilpasset form] gjelder som lov med de tilpasninger som følger av vedlegg…, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.(Fotnote om at forordningen er inntatt som vedlegg til denne.)

Departementet oppnevner kompetente myndigheter og sentralt koordineringskontor som håndhever forordningens bestemmelser.

§ 12 første ledd tredje punktum og nytt fjerde punktum

Markedsrådet kan videre forby en handling som strider mot bestemmelser som nevnt i § 9 e annet ledd, hvis handlingen er foretatt i næringsvirksomhet i Norge og har virkning i en annet EØS-stat eller den er foretatt i næringsvirksomhet i en annen EØS-stat og har virkning i Norge. Markedsrådet kan videre forby en handling der det foreligger brudd på bestemmelser som nevnt i § 9e tredje ledd og som Forbrukerombudet etter § 9h annet ledd er oppnevnt som kompetent myndighettil å håndheve.

Fjerde punktum blir femte punktum osv.

§ 13 første ledd nytt siste punktumog tredje ledd.

Ved overtredelser av bestemmelser som nevnt i § 9e tredje ledd, og som ombudet etter § 9h annet ledd er oppnevnt som kompetent myndighettil å håndheve, kan skriftlig bekreftelse fra den næringsdrivende om at det ulovlige forholdet skal opphøre kreves.

Forbrukerombudet kan på anmodning fra myndighet eller organisasjon som nevnt i § 9f, med sikte på å verne forbrukernes kollektive interesser i en annen EØS-stat, behandle saker vedrørende handlinger som nevnt i § 9e annet ledd.

§ 14 første ledd første punktum

Forbrukerombudet kan treffe vedtak om forbud som nevnt i § 12 første ledd, første, annet, tredje, fjerde, femte og sjette punktum dersom …

§ 16 første ledd tredje punktum

Det samme gjelder i vedtak etter § 12 første ledd tredje og fjerde punktum og § 14 første ledd første punktum.

Vedlegg til loven:

EØS-avtalens vedlegg xx nr.xx ( forordning (EF) nr. 2006/2004) av 27. oktober 2004 om [forordningens tittel i EØS-tilpasset form])

Forslag til endringer ilov 4. desember nr. 127 1992 om kringkasting(kringkastingsloven)

Ny § 2-11 skal lyde:

§ 2-11 Opplysningsplikt.

Enhver plikter å gi Medietilsynet de opplysninger som tilsynet krever for å kunne utføre sine gjøremål etter loven eller for å kunne oppfylle Norges avtaleforpliktelser overfor en fremmed stat eller internasjonal organisasjon. Opplysningene kan kreves gitt skriftlig eller muntlig innen en fastsatt frist.

Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om opplysningsplikten, herunder om hvem som er omfattet av opplysningsplikten og hvilke opplysninger som kan kreves.

Ny § 2-12 skal lyde:

§ 2-12 Medietilsynets myndighet i forhold til grenseoverskridende kringkasting

Medietilsynet kan kreve skriftlig bekreftelse fra kringkaster under norsk jurisdiksjon om at overtredelse av bestemmelser som nevnt i § 9e tredje ledd i lov 16. juni 1972 nr. 47 om markedsføring skal opphøre. Medietilsynet kan videre forby kringkasteren å sende innslag hvis det foreligger slik overtredelse i disse innslagene.

Ved overtredelser som nevnt i første ledd kan Medietilsynet gjennomføre gransking og besiktigelse på stedet hvor kringkasteren utøver sin virksomhet hvis det er nødvendig for at Medietilsynet skal kunne utføre sine gjøremål etter markedsføringsloven § 9h.

Medietilsynes kompetanse etter denne bestemmelsen gjelder kun i forhold til de bestemmelsene Medietilsynet etter markedsføringsloven § 9h annet ledd er oppnevnt som kompetent myndighet til å håndheve.

Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om vedtak om forbud, herunder om framgangsmåte ved gransking.

§ 10-4 tredje ledd skal lyde:

Kongen kan gi nærmere regler om vedtak om forbud mot å sende reklame og inndragning av konsesjon.

Forslag til endringer ilov 9. mars nr. 14 1973 om vern mot tobakkskader (tobakkskadeloven):

En eventuell endring i § 8 annet ledd tredje punktum skal lyde:

Sosial- og helsedirektoratet kan kreve skriftlig bekreftelse om at overtredelsen er eller vil bli rettet.

Forslag til endringer ilov 4. desember nr. 132 1992 om legemidler (legemiddelloven):

§ 28 nytt åttende ledd skal lyde:

Ved overtredelse av legemiddelloven § 19 og 21 eller forskrifter gitt med hjemmel i disse bestemmelsene, kan departementet kreve skriftlig bekreftelse fra overtrederen om at det ulovlige forholdet skal opphøre.

Forslag til endringer i lov 2. juni nr. 27 1989 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven):

Ny § 9-3 annet ledd skal lyde:

Enhver plikter å gi de opplysninger som er nødvendige for gjennomføringen av Sosial- og helsedirektoratets oppgaver etter lovens kapittel 9.

§ 9-4 første ledd eventuelt nytt tredje punktum skal lyde:

Sosial- og helsedirektoratet kan kreve skriftlig bekreftelse om at overtredelsen er eller vil bli rettet.