Høringsinstanser

Akademikerne

Aksj.gr.for barns rett til samv. med foreldre & besteforeldre

Aleneforeldreforeningen

Antirasistisk senter

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region Midt-Norge

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region nord

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region sør

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region vest

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region øst

Barneombudet

Barnevern Juridisk Forum

Barnevernets utvikl.senter i Midt-Norge

Barnevernets utvikl.senter på Vestlandet

Barnevernets uvikl.senter i Nord-Norge

Datatilsynet

Den norsk Lægeforening

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dommerforening

Domstoladministrasjonen

Fellesorg. for barnevernped.,sos. og vernepl. (FO)

Finansdepartementet

Forbrukerombudet

Foreningen 2 foreldre

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Fylkeslegene

Fylkesmennene

Fylkesnemndene for sosiale saker

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

Helse- og omsorgsdepartementet

Helseregioner (5)

Høgksolen i Bergen

Høgskolen i Agder

Høgskolen i Bodø

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Harstad

Høgskolen i Lillehammer

Høgskolen i Oslo

Høgskolen i Sogn og Fjordane

Høgskolen i Stavanger

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høgskolen i Telemark

Høgskolen i Volda

Høgskolen i Østfold

Juridisk Rådgivning for kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen

Jusshjelpa i Tromsø

Justisdepartementet

Kirke- og kulturdepartementet

Kirkens Familievern

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunene

Kommunenes Sentralforbund

Kont.utv. for innvandrere og norske myndigheter

Landsforeningen for barnevernsbarn

Landsorganisasjonen (LO)

Landsrådet for norske barne og ungd.org.

Likestillingsombudet

Longyearbyen lokalstyre

Moderniseringsdepartementet

Norges Forskningsråd (NFR)

Norges Juristforbund

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norges Røde Kors

Norges Teknisk naturvitenskapelige universitet

Norsk Barnevernsamband

Norsk Fosterhjemsforening

Norsk Helse- og Sosiallederlag (NHSL) v/leder Evy-Anni Evensen

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Norsk Kommuneforbund

Norsk Lærerlag

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Norsk Psykologforening

Norsk senter for barneforskning (NOSEB)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

PRESS - Redd Barna Ungdom

Redd Barna

Redd Barnas Rettighetssenter

Regjeringsadvokaten

Ressurssenter for Pakistanske Barn

Rettspolitisk forening

Riksrevisjonen

Sametinget

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

Sivilombudsmannen

Statens Helsetilsyn

Statens råd for funksjonshemmede

Statistisk sentralbyrå

Stiftelsen Landsforeningen Rettferd for taperne

Sysselmannen på Svalbard

UNICEF-komiteen i Norge

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

Utdannings- og forskningsdepartementet

Utdanningsforbundet

Utdanningsgruppens Hovedorganisasjon (UHO)

Utenriksdepartementet

Utlendingsdirektoratet

Voksne for Barn

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Kopi t.o. De politiske partiene på Stortinget.