Høringsinstanser

Alle departementene

Alle fylkesmenn

Bispedømmerådene

Bergen byfogdembete

Oslo byfogdembete

Stavanger byfogdembete

Trondheim byfogdembete

Alta tingrett

Asker og Bærum tingrett

Kristiansand tingrett

Nedenes tingrett

Nedre Romerike tingrett

Nord-Troms tingrett

Salten tingrett

Trondenes tingrett

Akademikerne

Amnesty International Norge

Antirasistisk senter

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Datatilsynet

Den norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Den norske kirkes presteforening

Det mosaiske trossamfunn i Oslo

Det mosaiske trossamfunn i Trondheim

Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid

Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO)

Flyktninghjelpen

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Human Rights Service

Human-Etisk Forbund

Innvandrernes landsorganisasjon

Islamsk Raad Norge

Juridisk rådgivning for kvinner

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Tromsø

Kirkens Familievern

Kirkerådet

Kommunenes Sentralforbund

Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndigheter

Kontoret for fri rettshjelp

Kriminalpolitisentralen

Krise- og rådgivningstelefon for menn

Krisesentersekretariatet

Kvinnefronten

Kvinneuniversitetet Nord

Kvinneuniversitetet på Løten

Landbrukets Arbeidsgiverforening

Landsforbundet for utviklingshemmede

Landsforeningen for Lesbisk og Homofil frigjøring

Landsorganisasjonen i Norge

Likestillingsombudet

Likestillingssenteret

Menneskerettighetshuset

MIRA Ressurssenter for innvandrerkvinner

Møreforskning

Norges frikirkeråd

Norges Juristforbund

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges Lensmannslag

Norges Rederiforbund

Norsk Barnevernsamband

Norsk Folkehjelp

Norsk Innvandrerforum

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Norsk Kvinnesaksforening

Norsk Organisasjon for Asylsøkere

Norsk Psykologforening

Norske kvinnelige juristers forening v/leder Britt Alstad

Norske Kvinners Sanitetsforening

NTNU

Næringslivets Hovedorganisasjon

Organisasjonen mot offentlig diskriminering

Organisasjonen Voksne for barn

Oslo katolske bispedømme

  • Tromsø stift
  • Trondheim stift

Oslo Røde Kors Internasjonale Senter

Politidirektoratet

Politiembetenes Landsforening

Politiets Fellesforbund

Primærmedisinsk Verksted

Redd Barna

Reform – Ressurssenter for menn

Regjeringsadvokaten

Ressurssenter for pakistanske barn

Rettspolitisk Forening

Riksadvokaten

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

Senter mot etnisk diskriminering

Sentralkontoret for folkeregistrering

Sivilombudsmannen

Universitetet i Bergen, Juridisk fakultet

Universitetet i Oslo, Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Universitetet i Oslo, Norsk senter for menneskerettigheter

Universitetet i Oslo, Juridisk fakultet

Universitetet i Tromsø, Juridisk fakultet

Utenlandsforum

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsnemnda

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund