Høringsinstanser

Finansdepartementet

Justisdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Moderniseringsdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Kommunene

Fylkesmennene

Fylkesnemndene for sosiale saker

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region nord

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region Midt-Norge

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region vest

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region øst

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region sør

Fylkeslegene

Statens Helsetilsyn

Sysselmannen på Svalbard

Longyearbyen lokalstyre

Riksrevisjonen

Datatilsynet

Kommunenes Sentralforbund

Barneombudet

Sivilombudsmannen

Sametinget

Norges forskningsråd

Norsk senter for barneforskning (NOSEB)

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Universitetet i Oslo

Universitetet i Bergen

Norges Teknisk naturvitenskapelige universitet

Universitetet i Tromsø

Høgskolen i Agder

Høgksolen i Bergen

Høgskolen i Bodø

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Harstad

Høgskolen i Lillehammer

Høgskolen i Oslo

Høgskolen i Sogn og Fjordane

Høgskolen i Stavanger

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høgskolen i Telemark

Høgskolen i Volda

Høgskolen i Østfold

Barnevernets utvikl.senter i Midt-Norge

Barnevernets utvikl.senter på Vestlandet

Barnevernets uvikl.senter i Nord-Norge

Fellesorg. for barnevernped.,sos. og vernepl. (FO)

Norsk Psykologforening

Norsk Kommuneforbund

Norsk Helse- og Sosiallederlag (NHSL) v/leder Evy-Anni Evensen

Landsorganisasjonen (LO)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Akademikerne

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

Utdanningsgruppens Hovedorganisasjon (UHO)

Norsk Fosterhjemsforening

Norsk Barnevernsamband

Organisasjonen for private barnevernstiltak

Norges Kvinne- og Familieforbund

Aleneforeldreforeningen

Foreningen 2 foreldre

Aksj.gr.for barns rett til samv. med foreldre & besteforeldre

Landsforeningen for barnevernsbarn

Barnevern Juridisk Forum

Kopi t.o. De politiske partiene på Stortinget.