Høringsinstanser

Finansdepartementet
Justisdepartementet
Utdannings- og forskningsdepartementet
Kirke- og kulturdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Moderniseringsdepartementet
Arbeids- og sosialdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Utenriksdepartementet
Kommunene
Fylkesmennene
Fylkesnemndene for sosiale saker
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Barne-, ungdoms- og familieetaten, region nord
Barne-, ungdoms- og familieetaten, region Midt-Norge
Barne-, ungdoms- og familieetaten, region vest
Barne-, ungdoms- og familieetaten, region øst
Barne-, ungdoms- og familieetaten, region sør
Fylkeslegene
Statens Helsetilsyn
Helseregioner (5)
Sysselmannen på Svalbard
Longyearbyen lokalstyre
Riksrevisjonen
Datatilsynet
Statistisk sentralbyrå
Kommunenes Sentralforbund
Regjeringsadvokaten
Barneombudet
Domstoladministrasjonen
Utlendingsdirektoratet
Sivilombudsmannen
Likestillingsombudet
Forbrukerombudet
Sametinget
Statens råd for funksjonshemmede
Norges Forskningsråd (NFR)
Norsk senter for barneforskning (NOSEB)
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Universitetet i Oslo
Universitetet i Bergen
Norges Teknisk naturvitenskapelige universitet
Universitetet i Tromsø
Høgskolen i Agder
Høgksolen i Bergen
Høgskolen i Bodø
Høgskolen i Finnmark
Høgskolen i Harstad
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Oslo
Høgskolen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Stavanger
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Østfold
Barnevernets utvikl.senter i Midt-Norge
Barnevernets utvikl.senter på Vestlandet
Barnevernets uvikl.senter i Nord-Norge
Fellesorg. for barnevernped.,sos. og vernepl. (FO)
Norsk Psykologforening
Den norsk Lægeforening
Den Norske Advokatforening
Den Norske Dommerforening
Norges Juristforbund
Norsk Kommuneforbund
Norsk Helse- og Sosiallederlag (NHSL) v/leder Evy-Anni Evensen
Norsk Lærerlag
Utdanningsforbundet
Landsorganisasjonen (LO)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Akademikerne
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
Utdanningsgruppens Hovedorganisasjon (UHO)
Kirkens Familievern
Norsk Fosterhjemsforening
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Norsk Barnevernsamband
Norges Kvinne- og Familieforbund
Aleneforeldreforeningen
Foreningen 2 foreldre
Aksj.gr.for barns rett til samv. med foreldre & besteforeldre
Antirasistisk senter
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger
Ressurssenter for Pakistanske Barn
Redd Barna
Redd Barnas Rettighetssenter
PRESS - Redd Barna Ungdom
UNICEF-komiteen i Norge
Norges Røde Kors
Voksne for Barn
Landsforeningen for barnevernsbarn
Landsrådet for norske barne og ungd.org.
Stiftelsen Landsforeningen Rettferd for taperne
Rettspolitisk forening
Barnevern Juridisk Forum
Juridisk Rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-Buss
Jussformidlingen
Jusshjelpa i Tromsø
Kont.utv. for innvandrere og norske myndigheter

Kopi t.o. De politiske partiene på Stortinget.