Høringsinstanser

Alle departementene

Rikstrygdeverket

Datatilsynet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Fylkesmennene

Fylkenemndene

Kommunene

Aleneforeldreforeningen

Foreningen 2 Foreldre

Den norske advokatforening