Høringsinstanser

Liste over høringsinstanser for høringsnotat om internkontrollforskrift for institusjoner

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Finansdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kunnskapsdepartementet

Akademikerne
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Barne-, ungdoms- og familieetaten, region Midt-Norge
Barne-, ungdoms- og familieetaten, region nord,
Barne-, ungdoms- og familieetaten, region sør
Barne-, ungdoms- og familieetaten, region vest
Barne-, ungdoms- og familieetaten, region øst
Forum for Barnekonvensjonen
Barneombudet
Barnejuridisk Forum
Barnevernets utvikl.senter i Midt-Norge
Barnevernets utvikl.senter på Vestlandet
Barnevernets uvikl.senter i Nord-Norge
Barneverninst. Samarbeidsforum
Datatilsynet
Fagforbundet
Fellesorg. for barnevernped.,sos.og vernepl. (FO)
Fylkesmennene
Fylkesnemndene for sosiale saker
Handels og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
Kommunene
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Landsforeningen for barnevernsbarn
Landsorganisasjonen (LO)
Longyearbyen lokalstyre
Norsk barnevernsamband
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Norsk Psykologforening
Organisasjonen for Private Barneverntiltak (OPB)
Redd Barna
Riksrevisjonen
Sametinget
Sivilombudsmannen
Sosial- og helsedirektoratet
Statens helsetilsyn
Sysselmannen på Svalbard
Voksne for Barn
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)