Høringsinstanser

Høringsinstanser

Departementene

Fylkesmennene

Aleneforeldreforeningen

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barneombudet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Datatilsynet

Domstoladministrasjonen

Den norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Foreningen 2 Foreldre

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

Islamsk Råd Norge

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Juss-buss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kirkens Familievern

Kommunenes sentralforbund (KS)

Krisesentersekretariatet

Kvinnefronten i Norge

Landsorganisasjonen (LO)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Noregs Bonde- og småbrukarlags kvinneutvalg

Noregs Bygdekvinneutvalg

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd aldring (NOVA)

Norsk Krisesenterforbund

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Organisasjonen Voksne for Barn

Redd Barna

Regjeringsadvokaten

Riksrevisjonen

Reform - ressurssenter for menn

Sivilombudsmannen

Skattebetalerforeningen

Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet

Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet