Kap. 4 - Generelle krav til fosterforeldrene

Innledning

Ved valg av fosterforeldre stilles det både generelle krav og konkrete krav i forhold til det enkelte barn det er aktuelt å plassere.

De generelle kravene gjelder alle fosterforeldre uavhengig av det enkelte barn som skal plasseres og fremgår av fosterhjemsforskriften § 3. Ved rekruttering av fosterforeldre kjenner man ikke til barnet som skal plasseres. Kravene som stilles til personer som ønsker å bli fosterforeldre må derfor ikke bare avspeile hva som kan være godt for ett barn, men hva som er godt for barn generelt.

Statlig regional barnevernmyndighet skal som ansvarlig rekrutteringsmyndighet påse at personer som rekrutteres oppfyller de generelle kravene som stilles til fosterforeldre. Dette innebærer at hvis kommunen rekrutterer et fosterhjem selv, skal kommunen melde fra til statlig regional barnevernmyndighet som skal kvalitetssikre rekrutteringen.

Fosterforeldrene må ha særlig evne, tid og overskudd til å gi barn et trygt og godt hjem. De må ha en stabil livssituasjon, alminnelig god helse og gode samarbeidsevner. Det stilles også krav om at fosterforeldrene har økonomi, bolig og et sosialt nettverk som gir barnet mulighet til livsutfoldelse. Fosterforeldrene må videre ha god vandel og må kunne legge frem tilfredsstillende politiattest, jf. fosterhjemsforskriften § 3.

Fosterforeldrene må ha særlig evne, tid og overskudd til å gi barn et trygt og godt hjem

Det er ikke tvil om at det først og fremst er personens særlige evne, det vil si personlig egnethet, som avgjør om personen kan bli en god fosterforelder. For å ha særlig evne til å gi barn et trygt og godt hjem må personen ha evne til å se barnets forskjellige behov og gi barnet den oppmerksomhet og kontakt som det trenger.

Der fosterhjemmet består av to voksenpersoner bør begge ha som utgangspunkt at de har felles ansvar for oppdragelse og utvikling av fosterbarnet. Fosterforeldre bør søke å unngå å bygge opp under fordommer som bygger på forestillinger om at det ene kjønnet er mer eller mindre verdt enn det andre.

Fosterforeldrene må også ha tid og overskudd til å ta seg av et fosterbarn. Fosterforeldrenes alder bør av den grunn normalt ikke være for høy. Alderskravet bør imidlertid ikke være til hinder for at besteforeldre kan være fosterforeldre for et barn, dersom forholdene for øvrig tilsier en slik løsning. Motsatt bør ikke alderen være til hinder for at unge mennesker i gitte situasjoner kan være fosterforeldre for ungdom.

For noen fosterbarn vil det være hensiktsmessig å være fosterfamiliens eneste barn. For andre vil det være best å vokse opp i en familie med flere barn. Dette kan være fosterforeldrenes egne barn og / eller andre fosterbarn. Det er viktig at det er en viss aldersforskjell mellom barna i fosterfamilien. Hvor mange barn det kan være i fosterfamilien må vurderes ut i fra hvert enkelt barns behov og fosterfamiliens samlede ressurser.

Stabil livssituasjon

Hensynet til fosterbarnet tilsier at fosterforeldrene fortsetter å holde sammen. Det stilles ikke noe krav om varighet, men søkere bør kunne dokumentere at de har levd sammen over tid, slik at myndighetene har en rimelig grad av visshet for at fosterforeldrene har et stabilt forhold som vil vare.

Alminnelig god helse

Fosterforeldrene må ha alminnelig god helse. Dette betyr ikke at personer som har helsemessige plager er utelukket. Det må etter en konkret vurdering legges vekt på at fosterforeldrene skal utgjøre en omsorgsenhet. Det må vurderes hvorvidt sykdom, enten fysisk eller psykisk, kan tenkes å få betydning for søkernes totale evne og muligheter til å gi barnet tilstrekkelig omsorg og trygghet.

Gode samarbeidsevner

Når fosterhjemsforskriften stiller krav om at fosterforeldrene må ha gode samarbeidsevner er dette av hensyn til nettverket rundt barnet, som det er svært viktig at fosterforeldre kan samarbeide med. Fosterforeldrene skal jobbe i team med barneverntjenesten, og i mange tilfeller også med fosterbarnas foreldre. I tillegge til barneverntjenesten skal fosterforeldrene ofte forholde seg til og samarbeide med svært mange andre hjelpeinstanser og fagfolk, samt barnehage, skole og evt. skolefritidsordning. Det er viktig at de potensielle fosterforeldrene blir gjort klar over hva det innebærer at hjemmet deres skal brukes som arena for offentlige tiltak.

Økonomi, bolig og sosialt nettverk

Fosterforeldrene må ha økonomi, bolig og et sosialt nettverk som gir barnet mulighet til livsutfoldelse. Selv om det ikke stilles konkrete krav verken til størrelse på inntekt eller boligstandard, må den totale økonomien og boligforholdene være slik at de ikke virker hemmende på barnets utviklingsmuligheter. Gjennom søkernes sosiale nettverk bør barnet kunne få kontakt med både unge og gamle av begge kjønn. Dersom barnet har minoritetsetnisk bakgrunn bør det også få anledning til å ha kontakt med personer med samme etniske bakgrunn.

God vandel

Fosterforeldre må også ha god vandel og må kunne legge frem tilfredsstillende politiattest, jf. fosterhjemsforskriften § 3 annet ledd.

Politiattesten som skal legges fram skal vise om en person er siktet, tiltalt, ilagt forelegg eller dømt for brudd på straffelovens bestemmelser om seksuelle overgrep mot barn, jf. barnevernloven § 6-10 femte ledd som lister opp de aktuelle straffebestemmelsene. En person som er siktet, tiltalt, ilagt forelegg eller dømt for brudd på straffelovens bestemmelser om seksuelle overgrep mot barn kan således ikke bli fosterforelder. Dersom siktelsen eller tiltalen bortfaller må personen imidlertid kunne vurderes på nytt.

Det at en person kan legge frem en tilfredsstillende politiattest etter barnevernloven § 6-10 femte ledd medfører imidlertid ikke at vedkommende uten videre oppfyller kravet om å ha god vandel. Personen kan for eksempel ha begått volds- eller narkotikaforbrytelser. I den grad barnevernmyndighetene får kjennskap til andre forhold ved personen, må de foreta en konkret vurdering av om dette medfører at personen ikke oppfyller kravet om god vandel, og dermed ikke er egnet til å påta seg oppdrag som fosterforelder. Fosterforeldre påtar seg et helt spesielt oppdrag: å fungere som foreldre til barn i en svært sårbar posisjon. Det er derfor viktig at fosterforeldrene har en vandel som tilsier at de er egnet til dette spesielle oppdraget.