Kap. 15 - Plassering av enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger hos familie

Mange enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger som har slekt i landet bosettes hos disse. Ved slike plasseringer må det foretas en vurdering av om plasseringen kan gi barnet et tilfredsstillende omsorgstilbud. Dersom det er rimelig grunn til å tro at det foreligger forhold som gir grunnlag for å iverksette tiltak etter barnevernloven, skal barneverntjenesten snarest undersøke plasseringen, jf barnevernloven § 4-3. Barneverntjenesten må vurdere konkret i hvert enkelt tilfelle om barnets situasjon er slik at det bør treffes vedtak om at plasseringen er et hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-4 femte ledd, alternativt at plasseringen bør godkjennes som en privat plassering etter barnevernloven § 4-7. For at plassering hos slekt skal kunne falle inn under barnevernloven § 4-4 femte ledd eller § 4-7 må vilkårene for plassering etter disse bestemmelsene være oppfylt. Samtidig må barneverntjenesten i hvert enkelt tilfelle vurdere om en fosterhjemsplassering er ønskelig. Ved denne vurderingen må det sees hen til konsekvensene av de ulike valgene.

Når et barn er bosatt hos slektninger og hjemmet blir godkjent som fosterhjem får slektningene status som fosterforeldre. Det skal da inngås fosterhjemsavtale om henholdsvis barneverntjenestens og fosterforeldrenes rettigheter og plikter, herunder om godtgjøring til fosterforeldrene og barneverntjenestens oppfølging av hjemmet. Fosterhjemmet skal videre likestilles med andre fosterhjem blant annet når det gjelder oppfølging, kontroll og tilsyn.

Når barn er plassert hos slektninger uten at disse har fått status som fosterforeldre, vil slektningene være å anse som barnets foresatte. Dette medfører at barneverntjenesten kan sette inn tiltak etter barnevernloven dersom det viser seg at barnet har behov for det. Barneverntjenesten kan herunder yte hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-4 andre, tredje og fjerde ledd. Barnets foresatte vil i slike tilfeller være parter i saken med de rettigheter dette gir.