Kap. 3 - Rekruttering, formidling, nødvendig opplæring og generell veiledning

Innledning

Etter fosterhjemsforskriften § 2 har Statlig regional barnevernmyndighet ansvaret for rekruttering og formidling av fosterhjem, samt ansvar for at fosterhjemmene får nødvendig opplæring og generell veiledning.

Rekruttering og formidling av fosterhjem

Statlig regional barnevernmyndighet skal iverksette de tiltak som er nødvendige for å sikre at det innenfor de respektive regioner finnes et tilstrekkelig antall fosterhjem. I dette ligger at statlig regional barnevernmyndighet må sørge for å rekruttere fosterhjem som dekker ulike plasseringsbehov, herunder fosterhjem som kan benyttes ved akuttplassering (beredskapshjem), etter vedtak om hjelpetiltak og etter vedtak om omsorgsovertakelse. Videre må statlig regional barnevernmyndighet sørge for at det ikke bare rekrutteres fosterhjem som er villige til å ta imot små barn uten alvorlige problemer, men også hjem som er villige til å ta imot større barn og unge samt barn og ungdom med spesielle fysiske og psykiske behov. Det er dessuten viktig å sørge for at det rekrutteres forskjellige typer fosterhjem som gjør det mulig for barneverntjenesten å ta tilbørlig hensyn til det enkelte barns særlige behov, herunder etniske, religiøse, kulturelle og språklige behov.

Statlig regional barnevernmyndighet må arbeide målrettet og langsiktig, slik at fosterhjemstjenestene til enhver tid har klargjort et tilstrekkelig antall familier i samsvar med etterspørselen. Familiene som er klargjorte kan legges inn i et arkiv. Dette arkivet over klargjorte, potensielle fosterforeldre kalles gjerne ”fosterhjemsbanken”.

I det generelle rekrutteringsarbeidet brukes ulike metoder som for eksempel annonsering i aviser, plakatoppslag og brosjyremateriell. Rekrutteringsarbeidet veksler fra små lokale kampanjer til større, nasjonale aksjoner der også TV-annonsering tas i bruk. I tillegg brukes internett, samt fosterhjemstjenesten i Norge sin felles hjemmeside. Det kan også annonseres individuelt etter fosterhjem til det enkelte barn.

Selv om det er statlig regional barnevernmyndighet som har ansvaret for å rekruttere fosterhjem er det ingenting i veien for at kommunen selv skaffer fosterhjem.

Nødvendig opplæring og generell veiledning av fosterhjem

I tillegg til ansvaret for å rekruttere og formidle fosterhjem, har statlig regional barnevernmyndighet ansvaret for at fosterhjemmet får nødvendig opplæring og generell

veiledning, jf fosterhjemsforskriften § 3 annet ledd. Statlig regional barnevernmyndighet sitt ansvar er avgrenset mot barneverntjenestens ansvar, som har ansvaret for opplæring og veiledning av fosterforeldrene i forhold til det enkelte barn, se kap. 11. Statlig regional barnevernmyndighet sitt ansvar for fosterhjemmene omfatter for det første ansvaret for opplæring og veiledning av blivende eller nye fosterforeldre, men statlig regional barnevernmyndighet har også et ansvar for generell skolering og opprusting av mer erfarne fosterforeldre.

Nødvendig opplæring og generell veiledning av fosterhjemmene er vesentlige forutsetninger for vellykkede fosterhjemsforhold. Statlig regional barnevernmyndighet bør ivareta sitt ansvar for oppfølging og veiledning ved å avholde kurs og lignende for fosterforeldre. Kurs- og opplæringstilbudet bør også omfatte opplæring som tar sikte på å sette fosterforeldre i stand til å møte barn med mer spesielle behov, herunder veiledning til fosterforeldre som tar imot barn og ungdom med minoritetsetnisk bakgrunn. I de tilfellene der fosterforeldrene har egne barn er det viktig at opplæringen av fosterhjemmet også omfatter barna og deres behov.

Det har etter hvert blitt mer vanlig å se rekruttering og opplæring av fosterforeldre i sammenheng. PRIDE er både et rekrutterings- og opplæringsprogram, med en del før man blir fosterforeldre (Pre-service) og en del for videre opplæring etter at barnet er plassert (In-service). Gjennom første del av PRIDE forberedes og utredes familier som er interesserte i å bli fosterforeldre. Gjennom andre del av PRIDE gis de som allerede er blitt fosterforeldre økt kompetanse på områder som er spesielt viktig i forhold til deres fosterbarn.

Når fosterforeldre rekrutteres direkte til et spesielt barn, som for eksempel ved slekts- og nettverksplasseringer, er ikke PRIDEs første del så godt egnet, siden utvelgelsen allerede er foretatt. Innføringen i hva fosterforeldrerollen innebærer, kan da skje ved hjelp av andre kurs, for eksempel ”Grunnkurs for fosterforeldre”.

Ansvar for å gi generell veiledning etter at barnet er plassert kan utøves på forskjellige måter, for eksempel ved at fosterhjemstjenesten (eventuelt i samarbeid med den kommunale barneverntjenesten) driver veiledningsgrupper for fosterforeldrene eller ved at familievernkontorene, som har spesiell kompetanse som kan nyttes i opplæring og veiledning av fosterforeldrene, tas i bruk.