Kap. 14 - Saksbehandling ved anklager mot et fosterhjem

Ved fremsettelse av anklager mot fosterforeldre skal barneverntjenesten umiddelbart undersøke bakgrunnen for anklagene, samt informere fosterforeldrene om hvilke beskyldninger som er blitt rettet mot dem. Er anklagene framsatt skriftlig skal barneverntjenesten journalføre sin vurdering og konklusjon i saken. Avhengig av anklagenes karakter og alvorlighetsgrad kan det være riktig å flytte barnet mens undersøkelsene pågår, for eksempel til en eventuell besøksfamilie. Barneverntjenesten kan ta flyttespørsmålet opp med fylkesmannen, som i kraft av sitt tilsynsansvar etter barnevernloven § 2-3 tredje ledd bokstav b) skal sørge for at barneverntjenesten får råd og veiledning.

Utdannings- og forskningsdepartementet og Barne- og familiedepartementet har utarbeidet en egen veileder for utarbeidelse av plan for krisehåndtering ved mistanke om ansattes seksuelle overgrep mot barn. Veilederens kapittel 9 omhandler mistanke eller anklage om seksuelle overgrep mot et barn i fosterhjem.