Kap. 11 - Tilsyn med fosterhjemmet

Innledning

Formålet med tilsyn følger av fosterhjemsforskriften § 8, annet ledd:

Formålet med tilsynet er å føre kontroll med at barnet får tilfredsstillende omsorg

i fosterhjemmet og at de forutsetninger som ble lagt til grunn for plasseringen blir fulgt opp.

Tilsyn er således en kontroll med fosterhjemmet som kommer i tillegg til den kontroll med fosterhjemmet som barneverntjenesten selv skal utføre, jf. kap. 11. Tilsynet skal utføres av en tilsynsfører som skal ha en uavhengig rolle i forhold til barneverntjenesten og fosterforeldrene, jf. fosterhjemsforskriften § 8 fjerde ledd. Det at kontrollen med fosterhjemmet skal utføres av en uavhengig tredjeperson i tillegg til barneverntjenesten skal bidra til å sikre barnets rettssikkerhet og trygghet. Dermed blir spørsmålet om hvorvidt barnet får tilfredsstillende omsorg vurdert av to instanser med forskjellige ståsteder i forhold til fosterhjemsplasseringen.

Videre følger det av fosterhjemsforskriften § 8 sjette ledd avslutningsvis:

….Barnet skal informeres om at det når som helst kan ta opp med tilsynsfører eventuelle problemer i forhold til fosterhjemmet eller barneverntjenesten.

Tilsynet skal dermed også omfatte en mulighet for barnet til å ta opp eventuelle problemer barnet måtte ha med en uavhengig tredjeperson, for eksempel problemer knyttet til plasseringen eller problemer barnet måtte ha i forhold til barneverntjenesten.

Det understrekes at ansvaret for tilsyn gjelder fullt ut i forhold til alle plasseringer av barn i hjem som faller inn under fosterhjemsdefinisjonen. Herunder også plasseringer i hjem som består av familie og nære nettverk.

Det skal føres tilsyn med hvert enkelt barn i fosterhjem fra plasseringstidspunktet og frem til barnet fyller 18 år, jf. fosterhjemsforskriften § 8, 1. ledd. Det er således adgang men ikke plikt til å føre tilsyn med ungdom over 18 år som fortsetter å bo i fosterhjem, se for øvrig kap. 14.2.

Barneverntjenesten har ansvaret for at det blir ført tilsyn

Det er barneverntjenesten som har ansvaret for at det blir ført tilsyn, jf. fosterhjemsforskriften § 8 tredje ledd. Dersom barnet er fosterhjemsplassert i en annen kommune enn omsorgskommunen så påligger tilsynsansvaret barneverntjenesten i fosterhjemskommunen. Barneverntjenestene i fosterhjemskommunen og omsorgskommunen kan imidlertid inngå skriftlig avtale om at barneverntjenesten i omsorgskommunen skal ha dette ansvaret. Blir det inngått slik avtale plikter barneverntjenesten i omsorgskommunen å melde fra til barneverntjenesten i fosterhjemskommunen om eventuelle misforhold i fosterhjemmet.

Hovedregelen om at dersom barnet er fosterhjemsplassert i en annen kommune enn omsorgskommunen så påligger tilsynsansvaret barneverntjenesten i fosterhjemskommunen, gjelder ikke i forhold til det økonomiske ansvaret for utgifter til lønn og opplæring av tilsynsfører. Det økonomiske ansvaret påligger uansett omsorgskommunen som er den kommunen som har reist saken. Det forhold at det er omsorgskommunen som har det økonomiske ansvaret for opplæring tilsier at fosterhjemskommunen på forhånd har klarert dette med omsorgskommunen.

Ansvaret for at det blir ført tilsyn omfatter ansvaret for å oppnevne en særskilt tilsynsfører for det enkelte barn ved godkjenning av fosterhjemmet, jf. fosterhjemsforskriften § 8, fjerde ledd. Barneverntjenesten må derfor sørge for å rekruttere et tilstrekkelig antall kvalifiserte tilsynsførere, slik at de har tilsynsførere tilgjengelig når behovet for oppnevning oppstår.

Ansvaret omfatter også vurdering av behovet for opplæring, samt sikring av at opplæring blir gjennomført. Statlig regional barnevernmyndighet har ansvaret for at det jevnlig holdes opplæringskurs både for nye og erfarne tilsynsførere. Dersom barnet det skal føres tilsyn med har særlig problematikk, for eksempel funksjonshemming eller kronisk sykdom, bør tilsynsførere også tilbys kurs som er spesielt relevante for denne problematikken.

Barneverntjenestens ansvar omfatter videre ansvaret for å påse at tilsynsfører fører et forsvarlig og godt tilsyn med det enkelte barn. Herunder påse at det føres tilsyn i hele plasseringsperioden frem til barnet fyller 18 år, samt påse at tilsynsfører i hele perioden foretar det antall tilsynsbesøk som er nødvendig, jf. fosterhjemsforskriften § 9, annet ledd. Ansvaret omfatter avslutningsvis også å gjennomgå og, ved behov, følge opp de rapporter som skal utarbeides av tilsynsfører etter hvert tilsyn, jf. fosterhjemsforskriften § 8, sjette ledd.

Valg av tilsynsfører

Tilsynsfører skal være barnets særskilte uavhengige støtteperson. Gjennom tilsynsførerordningen får det enkelte barn oppnevnt en person som får spesielt ansvar for å kontrollere at barnet har det bra og å bistå barnet dersom det oppstår problemer.

Det skal legges vekt på å finne frem til en person som barnet har, eller kan få nødvendig tillit til, og som har særlige forutsetninger for å kunne utføre tilsynsoppgaven i forhold til det aktuelle barnet. Videre skal det legges vekt på å finne frem til en person som kan utføre tilsynsoppgaven over tid, jf. fosterhjemsforskriften § 8 fjerde ledd. Barneverntjenesten bør bestrebe seg på finne fram til tilsynsførere som oppfyller disse kriteriene. Det at tilsynsfører i størst mulig grad oppfyller disse kriteriene er en viktig forutsetning for at vedkommende skal kunne være en reell støtteperson for fosterbarnet.

Barn som er fylt 7 år, men også yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal informeres og gis anledning til å uttale seg før tilsynsfører velges, jf. fosterhjemsforskriften § 8, femte ledd. Barnets uttalelser kan særlig være til hjelp for å finne fram til en tilsynsfører som barnet har eller kan få nødvendig tillit til. Barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Dette betyr at barnets uttalelse ikke er avgjørende for valget av tilsynsfører, men jo mer modent og bevisst barnet er jo mer vekt bør barnets uttalelse tillegges. For eksempel bør det vanligvis unngås å oppnevne en tilsynsfører som et barn signaliserer klar motvilje mot. Sannsynligheten for at barnet skal kunne få nødvendig tillit til denne tilsynsføreren er liten. Barnets mening kan imidlertid ikke føre til at det ikke blir oppnevnt tilsynsfører.

Tilsynsføreren skal ha en uavhengig rolle i forhold til barneverntjenesten og fosterforeldrene, jf. fosterhjemsforskriften § 8, tredje ledd. Det er barneverntjenesten som oppnevner tilsynsførere og tilsynsførerordningen er administrativt knyttet til barneverntjenesten. Ut over dette bør tilsynsfører ikke ha noen tilknytning til barneverntjenesten. Det er således som en hovedregel ikke adgang til å oppnevne ansatte i barneverntjenesten som tilsynsførere. Rent unntaksvis, dersom det ikke er mulig å finne kvalifiserte tilsynsførere som ikke har tilknytning til barneverntjenesten, vil det kunne være mulig å oppnevne en tilsynsfører som er ansatt i barneverntjenesten. Det er som en hovedregel heller ikke adgang til å oppnevne slekt, venner eller bekjente av fosterforeldrene som tilsynsførere.

Ofte blir det søkt etter tilsynsførere blant barne- og ungdomsarbeidere, lærere og førskolelærere og sosialarbeidere som ikke er ansatt i barneverntjenesten. I økende grad blir også erfarne fosterforeldre benyttet.

Når tilsynsfører er oppnevnt skal barneverntjenesten orientere både barnet, foreldrene og fosterforeldrene om hvem som er oppnevnt. Barnet skal også informeres om at det når som helst kan ta opp med tilsynsfører problemer som måtte oppstå i forhold til fosterhjemmet eller barneverntjenesten, jf. fosterhjemsforskriften § 8, sjette ledd.

Utføring av tilsyn og rapportering

Ved utføring av tilsyn må tilsynsfører være seg bevisst sin oppgave og sin rolle i forhold til fosterforeldrene og barneverntjenesten.

For å kunne kontrollere at barnet har det bra og å bistå barnet dersom det oppstår problemer må tilsynsfører bli kjent med barnet og forsøke å oppnå dets tillit. Det følger av fosterhjemsforskriften § 9, tredje ledd at tilsynet skal tilrettelegges slik at barnet kan ta opp eventuelle problemer med tilsynsfører uten at fosterforeldrene er tilstede. Det følger videre av fosterhjemsforskriften § 8, tredje ledd at barnet bør bli informert av tilsynsfører (i tillegg til barneverntjenesten) om at det når som helst kan ta opp med tilsynsføreren problemer som måtte oppstå i forhold til fosterhjemmet eller barneverntjenesten. Samtidig må større barn forklares hvordan de kan komme i kontakt med tilsynsføreren.

Tilsynsfører må være bevisst på sin rolle i forhold til fosterforeldrene og barneverntjenesten. Tilsynsfører skal ha en uavhengig funksjon i forhold til barneverntjenesten og fosterforeldrene. Samtidig skal tilsynsfører samarbeide med barneverntjenesten til beste for barnet, jf. fosterhjemsforskriften § 9, første ledd.

Tilsynsførerers oppgave og rolle må holdes atskilt fra saksbehandler i barneverntjenesten sin oppgave og rolle ved oppfølging og kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet. Tilsynsførers kontroll og bistand til barnet, som en uavhengig tredjeperson, kommer i tillegg til saksbehandler i barneverntjenesten sitt totale ansvar for oppfølging og kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet. Tilsynsfører skal dessuten ikke ta over barneverntjenestens oppgaver i forbindelse med oppfølging og kontroll. Dersom det i forbindelse med tilsyn for eksempel skulle vise seg at fosterforeldrene har behov for mer inngående råd og veiledning, vil tilsynsførers oppgave primært være å melde fra om dette til barneverntjenesten som har ansvaret for denne oppgaven, se kap. 11.

Det skal føres tilsyn fra plasseringstidspunktet, jf. fosterhjemsforskriften § 8 første ledd. Det understrekes at dette innebærer at første tilsynsbesøk skal gjennomføres kort tid etter plassering. Dersom ikke spesielle hensyn tilsier noe annet bør første besøk være gjennomført innen 14 dager etter plassering. Dette er ikke minst viktig ved plassering i beredskapshjem, der plassering vanligvis skjer på kort varsel uten at det i forkant lar seg gjøre å godkjenne fosterhjemmet i forhold til det aktuelle barnet. Første tilsynsbesøk bør gjøres sammen med saksbehandler i barneverntjenesten. Etter første tilsynsbesøk skal tilsynsfører besøke fosterhjemmet så ofte som nødvendig for å føre kontroll med at barnet får tilfredsstillende omsorg i fosterhjemmet og at de forutsetninger som ble lagt til grunn for plasseringen blir fulgt opp, jf. fosterhjemsforskriften § 9, annet ledd. Tilsynsførers besøkshyppighet vil således, på samme måte som barneverntjenestens besøkshyppighet, kunne variere fra sak til sak, alt etter som hvor godt plasseringen fungerer og hvor stort behov barnet har for støtte. Det vil for eksempel kunne være behov for noe oftere tilsyn i den første fasen etter plassering, men det kan også senere oppstå faser hvor det vil kunne være behov for tilsyn oftere, for eksempel i ungdomstiden eller i perioder hvor det oppstår spesielle problemer.

Det er i utgangspunktet tilsynsfører som har ansvaret for å gjennomføre det antall tilsynsbesøk som er nødvendig for å sikre et forsvarlig tilsyn. Barneverntjenesten må imidlertid, som et ledd i å følge opp sitt ansvar for at det blir ført tilsyn, kunne be tilsynsfører om å øke antallet besøk, dersom den vurderer at det er behov for det. Tilsynsfører skal som et minimum, besøke fosterhjemmet 4 ganger i året.

For barn som er fylt 15 år, som har vært plassert i samme fosterhjem i mer enn 2 år kan barneverntjenesten vedta at tilsynet skal reduseres til minimum 2 ganger i året. Forutsetningene er at barneverntjenesten vurderer forholdene i fosterhjemmet som så stabile og gode at det ikke er behov for å føre tilsyn oftere enn 2 ganger i året samt at barnet samtykker.

Fosterforeldrene må gi tilsynsfører adgang til fosterhjemmet så ofte som nødvendig, jf. fosterhjemsforskriften § 9, tredje ledd. Dette gjelder også dersom tilsynsfører kommer på uanmeldt besøk.

Tilsynsfører skal utarbeide rapport etter hvert tilsyn. Rapporten skal sendes til barneverntjenesten i den kommunen som har ansvaret for at det blir ført tilsyn, jf. § 8, tredje ledd, og i kopi til barneverntjenesten i omsorgskommunen, dersom det ikke er den som har ansvaret. Barneverntjenesten skal gjennomgå rapporten og foreta den nødvendige oppfølging som et ledd i sitt ansvar for oppfølging og kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet.