Tildelingsbrev for 2018

Oversikt over tildelingsbrev frå Barne- og likestillingsdepartementet til underliggande verksemder samt årsrapportar.

Tildelingsbrev er det sentrale styringsinstrumentet frå eit departement til ei underliggande verksemd. Tildelingsbrevet skisserer økonomiske rammer og gjer greie for prioriteringar, resultatmål og rapporteringskrav for verksemdene. Tildelingsbreva blir sende til verksemdene årleg etter at statsbudsjettet er handsama i Stortinget. 

Tildelingsbrev for 2018:

Alle dokument er publisert i pdf-format.

 

Tildelingsbrev fra tidligere år:

Årsrapporter: