Høringsinstanser

Statsministerens kontor
Departementene
Akademikerne
Datatilsynet
Departementenes servicesenter
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Energibedriftenes Landsforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forsvarsbygg
Forsvarsstaben
Forsvarets forskningsinstitutt
Jernbaneverket
Kommunenes Sentralforbund
Kreditttilsynet
Kystdirektoratet
Luftfartstilsynet
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Næringslivets hovedorganisasjon
Oljeindustriens landsforening
Oslo Kommune
Petroleumstilsynet
Politiets sikkerhetstjeneste
Politidirektoratet
Post- og teletilsynet
Statens strålevern
Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåknings- og sikkerhetstjeneste
Universitetet i Stavanger
Vegdirektoratet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund