Høringsinstanser

Akademikerne
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsmiljøskaddes landsforening
Befalets fellesorganisasjon
Datatilsynet
Den norske Advokatforening
Den norske atlanterhavskomiteen
Den norske Dommerforening
Den norske Lægeforening
Departementene
Direktorat for arbeidstilsynet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Fellesforbundet
Finansforbundet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Flyktninghjelpen
Folk og Forsvar
Forskerforbundet
Forsvarsbygg
Forsvarsstaben
Forsvarets forskningsinstitutt
Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Generaladvokaten
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Institutt for forsvarsstudier
Juridisk fakultet Universitetet i Bergen
Juridisk fakultet Universitetet i Oslo
Juridisk fakultet Universitetet i Tromsø
Kirkens nødhjelp
Kreftregisteret
Krigsskoleutdannede offiserers landsforening
Landsforeningen for trafikkskadde
Landsutvalget for Tillitsvalgte i Forsvaret/Sekretariatet
Landsorganisasjonen i Norge
Leger Uten Grenser
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Norges Forsvarsforening
Norges Handikapforbund
Norges Juristforbund
Norges Offisersforbund
Norges Veteranforbund for Internasjonale operasjoner
Norsk folkehjelp
Norsk Pensjonistforbund
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag
Norske Reserveoffiserers forbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Personellforbundet
Politiets Fellesforbund
Pårørende i Marinens jegervåpen
Regjeringsadvokaten
Røde Kors
Sivilombudsmannen
Sosial- og helsedirektoratet
Spekter
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Stortingets ombudsmann for Forsvaret
Statens helsetilsyn
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Trygderetten
Universitets- og høgskolerådet
Veteranforbundet SIOPS (Skadde i Internasjonale Operasjoner)
Veteranorganisasjonen Warfog
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
Yrkesskaddes Forbund
Yrkesskadeforsikringsforeningen