Høringsinstanser

Adresseliste
HM Kongens Adjutantstab
Statsministerens kontor
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet
Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kultur- og kirkedepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landsbruks- og matdepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Stortingets administrasjon
Forsvarsstaben
Forsvarsbygg
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Forsvarets forskningsinstitutt
Næringslivets hovedorganisasjon
Landsorganisasjonen i Norge
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Akademikerne
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Det frivillige Skyttervesen           
Norges Bondelag                          
Norges Fiskarlag
Norges Idrettsforbund                  
Norges Lotteforbund
Norges Røde Kors                         
Norsk Folkehjelp                           
Norske Kvinners Sanitetsforening
Kommunenes Sentralforbund
Landsrådet for Norske Barne- og Ungdomsorganisasjoner
Fylkesmannen i Aust-Agder
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Hedmark
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Telemark
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Vest-Agder
Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Østfold
Helsedirektoratet
Helse Midt-Norge Rhf
Helse Nord Rhf
Helse Sør-Øst Rhf
Helse Vest Rhf
Jernbaneverket
AVINOR
Begravelsesbyråenes Forum Norge
Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap
Flytoget AS
Kystverkets hovedkontor
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Norges Statsbaner AS
Norges Vassdrags- og Energidirektorat
Norsk Rikskringkasting AS
Norsk Telegrambyrå AS
Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon
Oljedirektoratet
Politidirektoratet
Posten Norge AS
Rikstrygdeverket
SAS AB
Sjøfartsdirektoratet
Statens Helsetilsyn
Statens Legemiddelverk
Statens Strålevern
Statens Vegvesen - Vegdirektoratet
Telenor ASA
Tv 2 AS

Gjenpart
Generalinspektøren for Hæren
Generalinspektøren for Sjøforsvaret
Generalinspektøren for Luftforsvaret
Generalinspektøren for Heimevernet
Vernepliktsverket
Tillitsmannsordningen i Forsvaret