Høringsinstanser

Høringsinstanser:
-   Arbeids- og inkluderingsdepartementet
-   Barne- og likestillingsdepartementet
-   Finansdepartementet
-   Fiskeri- og kystdepartementet
-   Fornyings- og administrasjonsdepartementet
-   Helse- og omsorgsdepartementet
-   Justis- og politidepartementet
-   Kommunal- og regionaldepartementet
-   Kultur- og kirkedepartementet
-   Kunnskapsdepartementet
-   Landbruks- og matdepartementet
-   Miljøverndepartementet
-   Nærings- og handelsdepartementet
-   Olje- og energidepartementet
-   Samferdselsdepartementet
-   Utenriksdepartementet

- Forsvarsstaben
- Forsvarsbygg
- Forsvarets forskningsinstitutt
- Nasjonal sikkerhetsmyndighet
- Datatilsynet
- Generaladvokaten

- Akademikerne
- Befalets fellesorganisasjon
- Fellesforbundet  
- Krigsskoleutdannede Offiserers Landsforbund
- Norges Ingeniørorganisasjon
- Norges Offisersforbund
- Norsk Tjenestemannslag
- Personellforbundet
- Vernepliktsrådet

Kopi til:
- Vernepliktsverket