Høringsinstanser

Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Forsvarsstaben
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Forsvarsbygg
Forsvarets forskningsinstitutt
Generaladvokaten
Akademikerne
Befalets fellesorganisasjon
Den norske kirkes presteforening
Den norske legeforening
Den norske veterinærforening
Den norske tannlegeforening
Fellesforbundet Forsvaret
Forskerforbundet
Krigsskoleutdannede offiserers landsforening
LO Stat
Norges farmaceutiske forening
Norges Juristforbund
Norges offisersforbund
Norsk Ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO/Forsvaret)
Norsk psykologforening
Norsk radiografforbund
Norges Reserveoffiserers Forbund
Norsk sykepleierforbund
Norsk tjenestemannslag - Forsvaret
Parat
Personellforbundet
Samfunnsviternes fagforening
Tekna –Teknisk-naturvitenskaplig forening
Tillitsmannsordningen i Forsvaret/Vernepliktsrådet
Unio
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Stat