Høringsinstanser

Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Forsvarsstaben
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Forsvarsbygg
Forsvarets forskningsinstitutt
Generaladvokaten
Det frivillige Skyttervesen
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Landsorganisasjonen i Norge
Landsrådet for Norske barne- og ungdomsorganisasjoner
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges Idrettsforbund
Norges Lotteforbund
Kvinners frivillige beredskap
Norges Røde Kors
Norsk Folkehjelp
Norske Kvinners Sanitetsforening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Befalets fellesorganisasjon
Fellesforbundet Forsvaret
Krigsskoleutdannede offiserers landsforening
Landsrådet for Heimevernet
Norsk Ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO/Forsvaret)
Norsk tjenestemannslag - Forsvaret
Personellforbundet
Tillitsmannsordningen i Forsvaret/Vernepliktsrådet