Høringsinstanser

Statsministerens kontor
Departementene

Akademikerne
Avinor
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den Norske Dommerforening
Departementenes servicesenter
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Energibedriftenes Landsforening
Fellesforbundet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forsvarsstaben
Forsvarsbygg
Forsvarets forskningsinstitutt
Forsvarets logistikkorganisasjon
Forsvars- og Sikkerhetsindustriens interesseorganisasjon (FSI)
Generaladvokaten
Innovasjon Norge
Jernbaneverket
Kommunenes Sentralforbund
Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA)
Konkurransetilsynet
Kongsberg Gruppen ASA
Kredittilsynet
Kystdirektoratet
Luftfartstilsynet
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
NAMMO AS
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon
Norges Juristforbund
Norges vassdrags- og energidirektorat
Næringslivets hovedorganisasjon
Oljeindustriens landsforening
Oslo Kommune
Petroleumstilsynet
Politiets sikkerhetstjeneste
Politidirektoratet
Telenor
Tolldirektoratet
Post- og teletilsynet
Regjeringsadvokatembedet
Riksrevisjonen
Spekter arbeidsgiverforening
Statens strålevern
Statsbygg
Statnett
Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåknings- og sikkerhetstjeneste
Thales Norway AS
Juridiske fakultet Universitetet i Bergen
Juridiske fakultet Universitetet i Oslo
Vegdirektoratet
Vinghøg AS
Virke Hovedorganisasjon
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund