Høringsinstanser

Høringsinstanser:

- Arbeidsdepartementet
- Barne- og likestillings- og inkluderingsdepartementet
- Finansdepartementet
- Fiskeri- og kystdepartementet
- Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet
- Helse- og omsorgsdepartementet
- Justis- og beredskapsdepartementet
- Kommunal- og regionaldepartementet
- Kulturdepartementet
- Kunnskapsdepartementet
- Landbruks- og matdepartementet
- Miljøverndepartementet
- Nærings- og handelsdepartementet
- Olje- og energidepartementet
- Samferdselsdepartementet
- Utenriksdepartementet

- Forsvarsstaben
- Forsvarsbygg
- Forsvarets forskningsinstitutt
- Nasjonal sikkerhetsmyndighet

- Generaladvokaten

- Vernepliktsrådet
- NHO
- BFO
- NOF
- KOL
- PEFO
- NTL
- NITO
- Fellesforbundet

- Fylkesmannen i Aust- Agder
- Fylkesmannen i Buskerud
- Fylkesmannen i Finnmark
- Fylkesmannen i Hedmark
- Fylkesmannen i Hordaland
- Fylkesmannen i Møre og Romsdal
- Fylkesmannen i Nordland
- Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
- Fylkesmannen i Oppland
- Fylkesmannen i Oslo og Akershus
- Fylkesmannen i Rogaland
- Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
- Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
- Fylkesmannen i Telemark
- Fylkesmannen i Troms
- Fylkesmannen i Vest-Agder
- Fylkesmannen i Vestfold
- Fylkesmannen i Østfold

- Arbeids- og velferdsdirektoratet – NAV
- Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
- Jernbaneverket
- Norges vassdrags- og energidirektorat
- Oljedirektoratet
- Politidirektoratet
- Sjøfartsdirektoratet
- Helsedirektoratet
- Statens helsetilsyn
- Statens legemiddelverk
- Statens strålevern
- Statens vegvesen - vegdirektoratet

- Avinor AS
- Begravelsesbyråenes forum
- Flytoget AS
- Helse Midt-Norge RHF
- Helse Nord RHF
- Helse Sør-Øst RHF
- Helse Vest RHF
- Kystverkets Hovedkontor
- Nasjonalt folkehelseinstitutt
- Norsk Rikskringkasting
- Norsk Telegrambyrå
- NSB AS
- Posten Norge AS
- Rikstrygdeverket
- SAS
- Telenor ASA
- TV2

Kopi til:

- Vernepliktsverket