Høringsinstanser

Finansdepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Forsvarsstaben

Forsvarsbygg

Forsvarets logistikkorganisasjon

Forsvarets forskningsinstitutt

Landsorganisasjonen i Norge

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening

Utenriksdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet