Høringsinstanser

Advokatforeningen

Agder politidistrikt

Akadernikerne

Asker og Bærum politidistrikt

Avinor AS

Befalets fellesorganisasjon

Den norske advokatforening

Den norske dommerforening

Departementene

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Fellesforbundet

Folk og forsvar

Folio politidistrikt

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarsstaben

Generaladvokaten

Gudbrandsdalen politidistrikt

Haugaland og Sunnhordland politidistrikt

Hedmark politidistrikt

Helgeland politidistrikt

Hordaland politidistrikt

Hovedredningssentralene for Sør-Norge og Nord-Norge

lnstitutt for forsvarsstudier

Juridisk fakultet Universitet i Bergen

Juridisk fakultet Universitet i Oslo

Juridisk fakultet Universitet i Tromsø

Kommunenes sentralforbund

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening

Kriminalpolitisentralen

Landsorganisasjonen i Norge

Landsutvalget for Tillitsvalgte i Forsvaret

Luftfartstilsynet

Midtre Hålogaland politidistrikt

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

NHO Luftfart

Nord-Trøndelag politidistrikt

Nordmøre og Romsdal politidistrikt

Nordre Buskerud politidistrikt

Norges Forsvarsforening

Norges Juristforbund

Norges Offisersforbund

Norges Reserveoffiserers forbund

Norsk Folkehjelp

Norsk senter for menneskerettigheter

Norsk Tjenestemannslag

Norwegian Air Shuttle AS

Oslo politidistrikt

Politidirektoratet

Politiets fellesforbund

Politihøgskolen

Politiets sikkerhetstjeneste

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Rogaland politidistrikt

Romerike politidistrikt

Røde kors

Salten politidistrikt

SAS Norge

Sivilombudsmannen

Sogn og Fjordane politidistrikt

Stortingets ombudsmann for Forsvaret

Sunnmøre politidistrikt

Søndre Buskerud politidistrikt

Sør-Tøndelag politidistrikt

Telemark politidistrikt

Troms politidistrikt

Vestfinnmark politidistrikt

Vestfold politidistrikt

Vestoppland politidistrikt

ØKOKRIM

Østfinnmark politidistrikt

Østfold politidistrikt

Widerøe's Flyveselskap AS

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund