Høringsinstanser

Departementene

Høyesterett
Lagmannsrettene
Bergen tingrett
Fosen tingrett
Oslo tingrett
Salten tingrett
Senja tingrett
Sør-Østerdal tingrett

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Domstolsadministrasjonen
Forsvarsstaben
Generaladvokaten
Luftfartstilsynet
Politidirektoratet
Regjeringsadvokaten
Sivilombudsmannen
Statsadvokatene
Sjøfartsdirektoratet
Statens havarikommisjon for transport
Statens jernbanetilsyn
Stortingets ombudsmann for Forsvaret
Vegtilsynet

Akademikerne
Befalets fellesorganisasjon
Den norske advokatforening
Den norske dommerforening
Forsvarsbygg
Forsvarets forskningsinstitutt
Hovedredningssentralene for Sør-Norge og Nord-Norge
Institutt for forsvarsstudier
Juridisk fakultet Universitetet i Bergen
Juridisk fakultet Universitetet i Oslo
Juridisk fakultet Universitetet i Tromsø
Krigsskoleutdannede offiserers landsforening
Kriminalpolitisentralen
Landsorganisasjonen i Norge
Landsutvalget for Tillitsvalgte i Forsvaret
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Norges forsvarsforening
Norges juristforbund
Norsk militærjuridisk forening
Norges offisersforbund
Norges reserveoffiserers forbund
Norsk tjenestemannslag

Norwegian
Næringslivets hovedorganisasjon
Personellforbundet
Politihøyskolen
SAS Norge
Widerøe's Flyveselskap AS
Yrkesorgansasjonenes sentralforbund