Høringsinstanser

Arbeids- og sosialdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet

Akademikerne
Befalets fellesorganisasjon
Datatilsynet
Fellesforbundet
Folk og forsvar
Forsvarets høgskole
Forsvarets forskningsinstitutt
Forsvarsbygg
Forsvarsstaben
Generaladvokaten
Krigsskoleutdannede Offiserers Landsforbund
Landsutvalget for Tillitsvalgte i Forsvaret
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Nettverk for kvinnelig befal
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Norges Juristforbund
Norges Lotteforbund
Norges Offisersforbund
Norges Reserveoffiserers forbund
Norsk tjenestemannslag
Personellforbundet
Tillitsmannsordningen i Forsvaret
Vernepliktsrådet
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Aleneforeldreforeningen
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Foreningen 2 Foreldre
Internasjonal kvinneliga for fred og frihet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
JURK – Juridisk rådgiving for kvinner
KUN senter for kunnskap og likestilling (Steigen)
Kvinnefronten i Norge
Kvinnegruppa Ottar
Likestilling, Inkludering og Nettverk
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Likestillingssenteret (Hamar)
MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner
Multikulturelt Initiativ- og Ressursnettverk
Norsk Kvinnesaksforening
Norges Bygdekvinnelag
Reform ressurssenter for menn (Oslo)
Senter for likestilling (Agder)

Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
PRESS – Redd Barna Ungdom