J. FORKORTELSER

J. FORKORTELSER

ABM

- Anti-ballistic missile (rakettvernmissil)

ACE

- Europakommandoen i NATO

ACLANT

- Atlanterhavskommandoen i NATO

ABC

- Atomic, Biological, Chemical (Kjernefysisk, biologisk, kjemisk)

AEW

- Airborne Early Warning (fly som brukes til tidlig varsling)

AFCENT

- Allied Forces Central Europe (Sentralkommandoen i Europa)

AFNORTH

- Allied Forces North Europe

AFSOUTH

- Allied Forces Southern Europe (Sørkommandoen i Europa)

ALCM

- Air-launched cruise missile (kryssermissil som leveres fra fly)

AMF

- Allied Command Europe Mobile Force (Den raske innsatsstyrken (brannkorpset) i NATO)

ARRC

- Ace Rapid Reaction Corps

ASBM

- Air-to-surface-ballistic-missile

ASM

- Air-to-surface-missile

ASRAAM

- Advanced short-range air-to-air missile (avansert luft-til-luft missil med kort rekkevidde)

ASW

- Anti-submarine warfare (anti-ubåt krigføring)

AWACS

- Airborne Warning and Control System (luftbårent varslings- og kontrollsystem)

BALTAP

- Baltic Approaches (i NATOs kommando for Østersjø-områdene)

Brig

- Brigade

BS

- Befalsskole

BTU

- Befalstiltaksutvalget

C 3

- Consultation, Command and Control (Konsultasjon, kommando og kontroll)

CCIS

- Command, Control and Information System (Kommando-, kontroll- og informasjonssystem)

CD

- Conference on Disarmament (Nedrustningskonferansen)

CFE

- Conventional Forces in Europe (konvensjonelle styrker i Europa)

CFSP

- Common Foreign and Security Policy

CJTF

- Combined Joint Task Forces (Flernasjonale innsatsstyrker fra flere forsvarsgrener)

COB

- Collocated Operating Bases (forhåndsklargjorte flystasjoner)

CSBM

- Confidence and Security Building Measures (tillits- og sikkerhetsskapende tiltak)

DK

- Distriktskommando

DPC

- Defence Planning Committee (Forsvarsplanleggingskomiteen i NATO)

DSB

- Direktoratet for sivilt beredskap

EAPC

- Euro-Atlantic Partnership Council (Det euro-atlantiske partnerskapsråd)

EK

- Elektronisk krigføring

ESDP

- European Security and Defence Policy

EU

- Den europeiske union

EW

- Early warning (tidlig varsling)

FAWEU

- Forces Answerable to WEU (Styrker innmeldt til Den vesteuropeiske union)

FBOT

- Forsvarets boligtjeneste

FBT

- Forsvarets bygningstjeneste

FD

- Forsvarsdepartementet

FDI

- Forsvarsdistrikt

FDN

- Forsvarets digitale (sambands-)nett

FFI

- Forsvarets forskningsinstitutt

FHS

- Forsvarets høyskole

FKN

- Forsvarskommando Nord-Norge

FKS

- Forsvarskommando Sør-Norge

FLYSTN

- Flystasjon

FMGT

- Forsvarets militærgeografiske tjeneste

FMU

- Forsvarsmuseet

FNI

- Fridtjof Nansens Institutt

FO

- Forsvarets overkommando

FROG

- Free rocket over ground (sovjetisk bakke-til-bakkerakett)

FRM

- Forsvarets rekrutterings- og mediesenter

FSAN

- Forsvarets sanitet

FSES

- Forsvarets skole i etterretning og sikkerhet

FSJ

- Forsvarssjefen

FTD

- Forsvarets tele- og datatjeneste

FUSP

- Felles utenriks- og sikkerhetspolitikk

GSV

- Garnisonen i Sør-Varanger

HFLYSTN

- Hovedflystasjon

HV

- Heimevernet

IAEA

- International Atomic Energy Agency (Det internasjonale atomenergibyrå)

ICBM

- Inter-continental Ballistic Missile (Interkontinental ballistisk missil)

IFS

- Institutt for forsvarsstudier

IISS

- International Institute for Strategic Studies (Det internasjonale instituttet for strategiske studier)

IMS

- International Military Staff (Den internasjonale militære staben i NATO)

IRF

- Immediate Reaction Forces (NATOs styrker for innsetting på kort varsel)

IS

- International Staff (NATOs sivile sekretariat)

K&V

- Kontroll & varsling

KA

- Kystartilleri

KFOR

- Kosovo Force (den NATO-ledede fredsstyrken i Kosovo)

KNE

- Konferansen om nedrusting i Europa

KOP

- Krigsoppsettingsplaner

KV

- Kystvakten

KS

- Krigsskole

LF

- Landforsvar

LSTN

- Luftforsvarsstasjon

LTF

- Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret

MD

- Militærdistrikt

MEB

- Marine Expeditionary Brigade (marineekspedisjonsbrigade)

MFO

- Multinational Force and Observers (Den internasjonale fredsstyrken i Sinai)

MIRV

- Multiple independently-targetable reentry vehicle (flermåls uavhengig styrbare missilstridshoder)

MONUA

- FNs observatørmisjon i Angola (tidligere en del av UNAVEM III)

MoU

- Memorandum of Understanding (rammeavtale)

MRBM

- Medium-range ballistic missile (ballistiske mellomdistansemissil)

MNC

- Major NATO Command

MSC

- Major Subordinate Command

MTB

- Missil/motortorpedobåt

NAC

- North Atlantic Council (Det nord-atlantiske råd)

NAEW

- NATO airborne early warning (NATOs luftbårne varslingssystem)

NAMSA

- NATO Maintenance and Supply Agency (NATOs logistikkorganisasjon)

NATO

- North Atlantic Treaty Organisation (Den nord-atlantiske traktats organisasjon)

NAVNORTHWEST

- PSC for Naval Forces, Northwestern Europe

NCF

- NATO Composite Force

NORCCIS

- Norwegian Command, Control and Information System (Norsk automatisk kommandokontroll- og informasjonssystem)

NOU

- Norges offentlige utredninger

NPT

- Non-Proliferation Treaty (Ikke-spredningsavtalen)

NUC

- NATO-Ukraina Commision

NST

- Nuclear and Space Arms Talk (forhandlinger om rom- og atomvåpen)

NUPI

- Norsk Utenrikspolitisk Institutt

OSSE

- Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa

PfP

- Partnership for Peace (Partnerskap for fred)

PJC

- Permanent Joint Council (Det permanente samarbeidsråd mellom NATO og Russland)

PRIO

- Peace Research Institute, Oslo (Fredsforskningsinstituttet)

PSC

- Principal Subordinate Command

PSC NORTH

- Principal Subordinate Command North

RC

- Regional Command (Regional kommando)

RRF

- Rapid Reaction Forces (NATOs styrker for rask utrykning)

RRP

- Rapid Reinforcement Plan (SACEURs plan for rask forsterkning)

SAC

- Supreme Allied Commander

SACEUR

- Supreme Allied Commander Europe (Øverstkommanderende for de allierte stridskreftene i Europa)

SACLANT

- Supreme Allied Commander Atlantic (Øverstkommanderende for de allierte stridskreftene i Atlanterhavsområdet)

SALT

- Strategic Arms Limitation Talks (forhandlinger om reduksjoner av strategiske våpen)

SAM

- Surface-to-air missile (bakke-/overflate-til-luft missil)

SCANCOY

- Scandinavian Company (FYROM)

SCG

- Special Consultative Group (Den spesielle rådgivende gruppe)

SCNE

- Strategic Command Northern Europe

SD

- Sjøforsvarsdistrikt

SDI

- Strategic Defense Initiative (det strategiske forsvarsinitiativ)

SFOR

- Stabilisation Force (Den NATO-ledede fredsstyrken i Bosnia-Hercegovina)

SHAPE

- Supreme Headquarters Allied Powers Europe (hovedkvarteret for de allierte stridskreftene i Europa)

SHIRBRIG

- UN Stand by High Readiness Brigade

SLBM

- Submarine-launched ballistic missile (ballistisk missil som leveres fra u-båt)

SLCM

- Sea-launched cruice missile (kryssermissil som leveres fra utskytningsenhet til sjøs)

SLOC

- Sea-lines of communication (sjøverts forbindelseslinjer over Atlanterhavet)

SRBM

- Short-range ballistic missile (ballistisk kortdistansemissil)

SRINF

- Short-range intermediate nuclear forces (mellomdistanse kjernefysiske styrker med kort rekkevidde)

SSBN

- Ballistic missile nuclear submarine (atomdrevet u-båt utstyrt med interkontinentale ballistiske missiler)

SSM

- Surface-to-surface missile (bakke-til-bakkemissil)

SSN

- Submarine, nuclear (atomdrevet u-båt)

START

- Strategic Arms Reduction Talks (forhandlinger om reduksjon av strategiske våpen)

STOL

- Short take-off and landing (dvs. flytype som kan bruke kort rullebane)

St meld

- Stortingsmelding

St prp

- Stortingsproposisjon

STSJ

- Stabssjef

TADKOM

- Taktisk, digitalt kommunikasjonssystem

TMO

- Tillitsmannsordningen i Forsvaret

TVD

- Teatr Voyennykh Deystviy (russ: geografisk avdelte strategiske operasjonsteater)

UNAMSIL

- United Nations Mission in Sierra Leone

UNIFIL

- United Nations Interim Forces in Lebanon

UNMOP

- United Nations Mission of Observers in Prevlaka (FNs observatørmisjon i Prevlaka i Det tidligere Jugoslavia)

UNPREDEP

- United Nations Preventive Deployment Force (FYROM)

UNPROFOR

- United Nations Protection Force (Bosnia-Hercegovina) (FNs fredsopprettende styrke i Bosnia-Hercegovina)

UNTAES

- United Nations Transitional Administration for Eastern Slavonia, Baranja and Western Sirmium

UNTAET

- United Nations Transitional Administration in East Timor

UNTSO

- United Nations Truce Supervision Organization (FNs organisasjon for våpenstillstandsovervåkning i Midt-Østen)

USK

- Utskrevet (befal)

USMC

- US Marine Corps (Det amerikanske marinekorpset)

UVB

- Undervannsbåt

VEU

- Den vest-europeiske union

VPV

- Vernepliktsverket

VTOL

- «Vertical take-off and landing» (dvs flytype som kan ta av og lande vertikalt, uten rullebane)

WEAG

- Western European Armaments Group

WP

- Warszawapakten

ØKN

- Øverstkommanderende i Nord-Norge

ØKS

- Øverstkommanderende i Sør-Norge

Til toppen