Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

H. FRIVILLIGE ORGANISASJONER

H. FRIVILLIGE ORGANISASJONER

Det finnes en hel rekke med frivillige organisasjoner i Norge som arbeider med forsvarsspørsmål. Noen av dem presenteres nedenfor. Eventuelle spørsmål kan rettes direkte til organisasjonene. Adressene står foran i heftet.

Den norske Atlanterhavskomité

Den norske Atlanterhavskomité (DNAK) ble stiftet i 1955. Den arbeider med å informere om og øke forståelsen av norsk utenriks, forsvars- og sikkerhetspolitikk med særllig vekt på det nordatlantiske samarbeidet.

Komitéen ledes av et styre med fylkesmann Alv Jakob Fostervoll som formann. Styremedlemmene består hovedsakelig av stortingsrepesentanter fra de største partiene. Det daglige arbeidet skjer gjennom et fast sekretariat med seks ansatte (to deltid).

DNAK gjennomfører møter, seminarer, regionale kurs i sikkerhetspolitikk, studietur og enkelte større konferanser. Videre gir DNAK ut en rekke publikasjoner (Se www.dnak.org).

Komitéen søker også å vinne forståelse for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk i utlandet gjennom møter og konferanser, individuelle studiereiser og gruppeturer til utlandet.

DNAK legger hovedvekt på målgrupper som informerer videre som media, politikere, organisasjoner, embedsverk, militære, diplomater, forskere og lærere i den videregående skolen.

FN-Veteranenes Landsforbund (FNVLF)

Forbundet ble stiftet 16. november 1960 med navn FN-Befalets landsforening. I 1988 fikk forbundet nåværende navn og samler nå personell, menige og befal fra alle forsvarsgrener, som har gjort FN og NATO fredstjeneste. Forbundet støttes økonomisk, kontor- og materiell fra Forsvarsdepartementet og Forsvaret.

Det er etablert lokalforeninger som dekker hele landet fra Agder i sør til Svalbard i nord. FNVLF er en ideel, politisk uavhengig organisasjon basert på frivillighet. Forbundets motto er: «Vennskap over grensene».

Alle som har deltatt i internasjonale fredsoperasjoner kan bli medlem.

Å vedlikeholde kameratskap for medlemmene og å ta vare på de som har gjort internasjonal fredstjeneste er forbundets prioriterte oppgave. Ved hver lokalforening er det etablert kameratstøttegrupper for å kunne yte kamerathjelp og forebygge posttraumatiske lidelser som dessverre noen av fredsveteranene får.

En stiftelse, FN-Soldatenes Hjelpefond, er etablert for å yte økonomisk førstehjelp til soldater som har kommet i økonomisk uføre etter sin internasjonale fredstjeneste.

Forbundet har som mål å etablere FN/NATO-Veteranenes Kompetanse- og velferdssenter på Krigsinvalidehjemmet Bæreia.

Forbundet utgir bladet «Den Blå Beret, Sjekkposten» fire ganger i året.

Folk og Forsvar

Folk og Forsvar ble stiftet 26 februar 1951 og har som medlemmer 75 landsomfattende faglige, kulturelle, humanitære og ungdoms organisasjoner. Et styre på ti personer med fem vararepresentanter velges av et representantskap.

Gjennom konferanser, kurs, seminarer, skolebesøk, foredrag, studiereiser, temadager m.v. søker organisasjonen å gi kunnskap om totalforsvaret (både det militære forsvaret og vår sivile beredskap/sivilforsvaret) og om vår forsvars- og sikkerhetspolitikk slik den er fastsatt av Stortinget.

Organisasjonen utgir «Kontaktbladet Folk og Forsvar» i et opplag på 15000 og produserer ved leilighet temahefter/ bøker om aktuelle emner/saker.

Kvinners Frivillige Beredskap

Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) er et partipolitisk nøytralt samarbeidsorgan for landsomfattende faglige, kulturelle og humanitære organisasjoner med et stort antall kvinnelige medlemmer. Enkeltpersoner kan tegne støttemedlemsskap.

KFB har et landsomfattende nettverk av fylkeskomiteer og komiteer i kommunene. HM Dronning Sonja er ærespresident i KFB, og Prinsesse Astrid fru Ferner er KFBs beskytter.

KFB ble stiftet 9 april 1951 etter initiativ av HKH Kronprinsesse Märtha, formann i Norske Kvinners Nasjonalråd Claudia Olsen og statsminister Einar Gerhardsen.

KFBs formål er:

- spre opplysning om Norges totalforsvar

- arbeide for å styrke det sivile samfunns muligheter til å møte krisesituasjoner i krig og fred

- søke å høyne og samordne medlemsorganisasjonenes innsats i beredskapssammenheng

- fremme samarbeidet mellom disse organisasjonene og beredskapsmyndighetene

KFB gjør praktisk innsats for et tryggere samfunn på alle plan: et samfunn som er beredt på kriser, et samfunn som ikke kan overrumples og et samfunn uten frykt. KFB samarbeider med Forsvaret, Direktoratet for sivilt beredskap, andre beredskapsmyndigheter og opplysningsorganisasjoner.

«KFB-bladet» kommer ut fire ganger i året i et opplag på 8 300.

Norges Forsvarsforening

Forsvarssak er fredssak. Under dette mottoet arbeider Norges Forsvarsforening (NFF) for at forsvarsviljen til enhver tid er levende i folket, og at Norge alltid har et forsvar som betryggende verner landets frihet, uavhengighet og fred. NFF er en uavhengig, sivil og partipolitisk nøytral organisasjon. Foreningen ble stiftet i 1886. Den består av ca 90 lokalforeninger med til sammen i underkant av 10000 medlemmer fra alle interessefelt i samfunnet, og danner et felles forum for forsvars- og sikkerhetspolitisk tenkning. Ved sin informasjonsvirksomhet søker foreningen – både sentralt og gjennom lokalforeningene – å spre opplysning om vesentlige sider ved forsvars- og sikkerhetspolitikken, og å skape forståelse og støtte for landets totale forsvar. Virksomheten har form av henvendelser til de politiske myndigheter, informasjon gjennom media, møter, foredrag, kurs, seminarer etc. Foreningen utgir tidsskriftet Norges Forsvar ti ganger årlig, og medlemsbladet Forsvarsvennen fire ganger årlig. I tillegg utgir NFF også en rekke brosjyrer og publikasjoner.

Norges Lotteforbund

Norges Lotteforbund (NLF) ble stiftet i 1928 under navnet Norske Kvinners Frivillige Verneplikt. Organisasjonen ble reorganisert og omdøpt i 1945.

HKH Kronprinsesse Märtha var den første høye beskytter av forbundet, og er siden blitt etterfulgt av Prinsesse Astrid, fru Ferner.

NLF er en politisk uavhengig organisasjon basert på frivillig innsats. NLF organiserer de lokale lotteforeningene og teller i dag 45 slike. Under mottoet «For hjem og fedreland» arbeider NLF for å styrke nasjonens forsvarsvilje og å kvalifisere kvinner til deltakelse i totalforsvaret såvel i freds- som i krigstid. Etter å ha gjennomgått grunnopplæring, kan enhver norsk kvinne over 16 år som samtykker i nevnte formål, bli medlem og lotte. Lottene kan gå inn i bl a følgende tjenester: velferd, sanitet, kontor, transport, samband og forpleining. Lottene utfører disse tjenestene i sin fritid. Den enkelte lotte som vil inngå frivillig avtale om tjeneste og mobiliseringsdisponering i Forsvaret, benevnes A-lotte (lotte med avtale) og plasseres i gruppen «lovlig stridende personell».

Annet hvert år avvikles en egen lotteskole. En rekke kurs som tilrettelegges av Generalinspektøren for Heimevernet, gir nødvendig tilleggskompetanse.

NLF utgir medlemsorganet «Lottebladet» seks ganger i året. «Lottebladet» distribueres til Forsvarets enheter. Det er adgang til å tegne støttemedlemskap i NLF.

Norske Reserveoffiserers Forbund

Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF) ble stiftet i 1896 under navnet Vernepliktige Officerers Forening. Fra 1975 har reserveoffiserene gjennom NROF vært samlet i et felles forbund. NROF er en frittstående organisasjon av reservebefal i Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret og Heimevernet. Med reservebefal menes kvinner og menn som ikke har befalsgjerningen som fast yrke, men som ved krig skal gjøre tjeneste i militære befalsstillinger. NROF ønsker å styrke Forsvaret og fremme forsvarsviljen i samfunnet ved å

- styrke reservebefalets stilling i samfunnet,

- verne reservebefalets interesser under tjeneste,

- bedre reservebefalets militære kvalifikasjoner,

- fremme internasjonalt samarbeid mellom reservebefal.

Forbundet er partipolitisk nøytralt og har HM Kong Harald V som sin høye beskytter.

Forbundet har ca 10 000 medlemmer fordelt på lokalavdelinger i alle landsdeler.

Forbundet utgir bladet «Pro Patria», som kommer ut med seks nummer årlig i et opplag på 10 000.

Forsvarets Pensjonistforbund

Forsvarets Pensjonistforbund (FPF) ble stiftet i 1983 og består av lokalforeninger (48 stk) samt ca 600 medlemmer som er direkte tilsluttet forbundet. Tilsammen ca 11 000 medlemmer. Forbundets formål er bl a å forsvare våre opptjente pensjonsrettigheter, samarbeide med sentrale militære og politiske myndigheter, hjelpe medlemmene i pensjonssaker og støttearbeidet med forsvarstanken.

FPF inngår også i et forpliktende samarbeid med Norsk Pensjonistforbund og pensjonistorganisasjonene innen offentlig sektor når det gjelder forsvar av pensjonsrettighetene. Dette samarbeidet representerer ca 260 000 registrerte pensjonister.

Til toppen