Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Brev til den danske finansministeren av 23. mai om den norske innskuddsgarantiordningen

Om den norske innskuddsgarantiordningen.

Jeg skrev til deg om denne saken i mitt brev 8. desember 2009. Jeg fikk svar fra deg i ditt brev 18. desember 2009.

Dette er en svært viktig sak for Norge. Hvis Norge skulle tilpasse seg en direktivbestemmelse om at dekningsnivået ikke kan være høyere enn 100 000 euro per innskyter per bank, ville det bety at Norge måtte redusere sitt garantinivå med 60 pst., fra nåværende nivå på ca. 250 000 euro, til 100 000 euro.  Norges nåværende dekningsnivå på 250 000 euro har stått fast siden 1996.

Forslag til et helt nytt direktiv om innskuddsgarantiordninger ble lagt fram av EU-kommisjonen i juli 2010. Dette forslaget viderefører den direktivendring som ble vedtatt i 2009 om en fullharmonisering, og ikke en minimumsharmonisering, som EU-kommisjonen opprinnelig foreslo, av dekningsnivået til 100 000 euro. Direktivforslaget er nå til behandling i EU-parlamentet og Rådet. Jeg har det siste halve året hatt omfattende kontakt med en rekke personer i EU: Kommissær Barnier, den ungarske finansminister, den svenske finansminister, den tyske finansminister, saksordfører for saken i ECON-komiteen i Europaparlamentet Peter Simon, skyggesaksordfører Burkhard Balz med flere. Jeg har møtt stor velvilje, forståelse og støtte for det norske ønsket om å videreføre den norske ordningen, som er vel innarbeidet og godt kjent i Norge, og som er meget viktig for å sikre finansiell stabilitet. Vår garantiordning, og vårt regelverk generelt, var årsaken til at Norge – ifølge en OECD-studie fra 2009 – var det eneste EØS-land i OECD som ikke måtte endre dekningsnivået eller innføre garantier av noe slag under finanskrisen høsten 2008.

I alle de kontakter jeg har hatt, har jeg lagt meget stor vekt på at Norge, for å hindre enhver framtidig konkurransevridning, er innstilt på å videreføre en ordning med topping up, og vi er villige til å innføre et effektivt eksportforbud. Vi er her villige til å akseptere den utforming av eksportforbudet som EU ønsker.

Som det framgår av det jeg her har skrevet, har jeg fulgt den anbefalingen du ga meg i ditt brev 18. desember 2009.

Det som imidlertid nå er viktig, er at Danmark støtter Norge i det arbeid som nå pågår med direktivforslaget i Rådet, slik at det kan innføres en tekst i Rådets felles tilnærming som vil åpne for en videreføring av det norske dekningsnivået, kombinert med topping-up og et effektivt eksportforbud.

Jeg håper på din støtte i denne for Norge meget viktige saken.


Med hilsen


Sigbjørn Johnsen