Maksimal beregningsrente i livsforsikring

Forsikringsvirksomhetsloven § 9-3 gir Kongen kompetanse til å gi nærmere regler om rentesatser og andre beregningsrenter i livsforsikring. Kongens kompetanse er delegert til Finansdepartementet. Finansdepartementet har i forskrift 30. juni 2006 om livsforsikring § 2-3 fastsatt at «Finanstilsynet fastsetter den høyeste tillatte beregningsrente til enhver tid ut fra bestemmelsene i direktiv 2002/83/EF artikkel 20 nr. Bi)».

Finanstilsynet har i brev 26. juni 2012 forelagt for Finansdepartementet en beslutning fra Finanstilsynet om en reduksjon av maksimal beregningsrente fra 2,5 pst. p.a til 2,0 pst.p.a fra 1. januar 2013. Tilsynet begrunnet beslutningen med soliditetshensyn og at «framtidige utbetalinger fra pensjonsinnretningene i større grad [må] sikres gjennom premieinnbetalinger, og i mindre grad gjennom avkastningen av forsikringsmidlene, når renten og dermed avkastningsmulighetene faller».

Finansdepartementet er enig i at det er viktig å styrke soliditeten i livsforsikrings­selskapene, og at reduksjon av maksimal beregningsrente isolert sett vil bidra til økte premieinntekter og styrket soliditet. Etter departementets vurdering er det imidlertid, i den overgangsfasen vi nå er i med betydelige forestående endringer i regelverket (jf. bl.a. Banklovkommisjonens arbeid), stor usikkerhet om i hvilken grad premieøkninger som følge av en ev. reduksjon av den maksimale beregningsrenten vil forsterke overgangen fra foretaks­pensjonsordninger til innskuddspensjonsordninger. Dette er også påpekt av et flertall av høringsinstansene. En slik overgang vil i tilfelle føre til tilsvarende volum av nyutstedte fripoliser.

Finansdepartementet har på dette grunnlag kommet til at den maksimale beregnings­renten ikke skal endres med virkning fra 1. januar 2013. Departementet legger til grunn at Finanstilsynet i 2013 vurderer om maksimal beregningsrente bør endres med virkning fra 1. januar 2014.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Per Øystein Eikrem
avdelingsdirektør