Delegasjon av myndighet til Finanstilsynet

Stortinget vedtok 19. juni 2009 nye lovregler om kapital- og organisasjonsformer i sparebanksektoren mv. Reglene ble inntatt som hhv. nytt kapittel 2b, 2c og 2d i finansieringsvirksomhetsloven og trådte i kraft 1. juli 2009.

Finansieringsvirksomhetsloven § 2b-2 første ledd første punktum lyder:

"Sparebank og annen finansinstitusjon som ikke er organisert i aksjeselskaps form, kan med samtykke av Kongen utstede omsettelige egenkapitalbevis."

Finansieringsvirksomhetsloven § 2c-2 første ledd første punktum lyder:

"Sammenslåing og deling av finansinstitusjon og opprettelse av finansstiftelse etter reglene i avsnittet her kan bare gjennomføres i henhold til tillatelse gitt av Kongen."

Kongens myndighet til å treffe vedtak etter finansieringsvirksomhetsloven §§ 2b-2 og 2c-2 er delegert til Finansdepartementet, jf. kgl.res. 19. juni 2009 nr. 677.

Finansdepartementet delegerer med dette departementets myndighet til å treffe vedtak i saker som gjelder sparebanker etter finansieringsvirksomhetsloven §§ 2b-2 første ledd første punktum og 2c-2 første ledd første punktum til Finanstilsynet.

Delegasjon av myndighet gjelder ikke for saker av viktighet og/eller prinsipiell karakter, herunder dersom saken reiser enkeltspørsmål av viktighet og/eller prinsipiell karakter. Ved tvil om saken er av viktighet og/eller prinsipiell karakter, skal Finanstilsynet forelegge saken for Finansdepartementet. Det presiseres at saker av viktighet og/eller prinsipiell karakter skal oversendes departementet for avgjørelse, etter saksforberedelse. Delegasjon av myndighet gjelder heller ikke myndighet til å fatte vedtak som gjelder institusjoner av særlig betydning.

Finansdepartementet ber Finanstilsynet om å opprettholde den konsesjonspraksis som departementet har etablert, og herunder særlig hensynta departementets bruk av vilkår.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Inger-Johanne Arildsen Rygh
avdelingsdirektør